Education for Tomorrow

Education for Tomorrow

Avsikten med det tematiska programmet Education for Tomorrow är att skapa ny kunskap om våra utbildningssystem som gör dem bättre rustade att möta såväl dagens som framtidens samhälleliga behov.

Alla nordiska länder har en lång tradition för statligt finansierade utbildningssystem som sträcker sig från daghem till universitet och livslångt lärande. Inte desto mindre finns det betydande skillnader i hur utbildningssystemen presterar i internationella mätningar. Inom området utbildningsvetenskap forskar man om bland annat om lärande, kunskapsbildning och kunskapstraditioner, samt utbildningssystemets roll i samhällsutvecklingen.

De nordiska utbildningsministrarna har tagit initiativ till en stor nordisk satsning inom utbildningsforskning. De ser stora fördelar med en samnordisk forskningssatsning på utbildningssystem i Norden, deras styrkor och svagheter, likheter och olikheter.

Målsättning

Programmets överordnade målsättning är att stärka Nordens position inom utbildningsforskning, bidra till en kunskapsbaserad politik i Norden genom att belysa problemställningar som är relevanta ur ett samhällsperspektiv och förmedla forskningsresultaten till en bred grupp intressenter. Samtidigt eftersträvar programmet att hitta svar på frågor om hur utbildningssystemet ska kunna tillfredsställa framtidens kunskaps- och inlärningsbehov och hur utbildning ska förstås i det sammanhanget. Programmet har en öronmärkning på studiet av avhopp.

Programmet finansierar flera stora tvärvetenskapliga forskningsprojekt och ett Nordic Centre of Excellence.

Bakgrund

Programmet har länge varit på den politiska dagordningen i Norden och man har gjort flera studier och nationella konsultationer för att utarbeta forskningens tema, organisering, prioriteringar och ambitionsnivå. Nordiska ministerrådet för utbildning och forskning (MR-U) och de nationella forskningsråden kom därefter överens om att samfinansiera det nordiska initiativet. NordForsk fick i uppgift att administrera programmet.

Finansiering

Den totala budgeten för programmet är ca 75 MNOK för perioden 2012-2016. Inom programmet finns också en mindre tematisk satsning (4 MNOK) Näring, lärande och hälsa som är totalfinansierad av Nordiska ministerrådet inom Globaliseringsinitiativet inom hälsa och välfärd.

Education for tomorrow funding illustration

Fordelingen mellom finansiører i Education for tomorrow. Total finansiering: 10,03 MEUR