Forskerkurs: DSP123 Inkluderende pedagogikk / Inclusive education

Tid og sted

:

University of Stavanger, Ullandhaug 24.11.2011 til 25.11.2011


Kontaktperson

:

+47 51 83 35 64/ +47 51 83 36 78

 

Kurset arrangeres i tidsrommet: 27.-28. oktober og 24.-25. november 2011

Søknadsfrist: 15. september 2011

Inkluderende pedagogikk har i løpet av de siste tiårene vokst fram som en utdanningsvitenskapelig deldisiplin. Utviklingen i fagfeltet har vært drevet fram dels av sosiale bevegelser og politiske reformer for et inkluderende samfunn og en inkluderende skole, og dels av faglige brytninger innenfor det utdanningsvitenskapelige fagområdet. I kurset legges det vekt på å belyse bredden i inkluderende pedagogikk som et skandinavisk og et internasjonalt forskningsfelt. I denne sammenhengen inngår ulike diskurser, utviklet blant annet innenfor et kritisk perspektiv på spesialpedagogikk, ”disability studies” og innenfor kritisk pedagogikk.

Kurset er organisert i fire hovedområder:

(i) Inkluderende pedagogikk: historiske utviklingslinjer og dagsaktuelle utfordringer

(ii) Pedagogiske utfordringer – læring

(iii) Organisasjonsutvikling, ledelse og endring i et inkluderende perspektiv

(iv) Forskningsstatus og forskningsutfordringer

Arbeidsformer

Kurset går over fire dager med 2 x 2 sammenhengende seminardager og selvstendig arbeid i mellomperioden. Det legges opp til varierte arbeidsformer med introduksjoner/forelesninger til hovedområdene, litteraturstudier og presentasjon av egne refleksjonsnotat av
artikler/tekster som inngår i pensumslitteraturen. Paperet i tilknytning til kurset er en individuell oppgave der deltakerne skal drøfte eget doktorgradsprosjekt i lys av kursets tematikk.

Arbeidskrav

Det forventes aktiv deltakelse i seminarene.

Prøveformer

Emnet blir avsluttet med en individuell skriftlig eksamen i form av innlevering av et ”paper”. ”Paperet” skal ha omfang på inntil 4500 ord (+/- 10%) med 12 pkt Times Roman og linjeavstand 1,5. ”Paperet” blir vurdert til gk/igk.

Innhold

  • Inkluderende pedagogikk: historiske utviklingslinjer og dagsaktuelle utfordringer
  • Pedagogiske utfordringer – læring
  • Organisasjonsutvikling, ledelse og endring i et inkluderende perspektiv
  • Inkluderende pedagogikk: Forskningsstatus og forskningsutfordringer

Læringsutbytte

Etter endt kurs skal deltakerne kunne beskrive, analysere og vurdere:

  • inkluderende pedagogikk i historisk og nåtidig perspektiv
  • læring og vansker med læring i relasjon til muligheter og hindringer for kommunikasjon og samhandling i barnehage og skole
  • endringens vesen og de dilemmaer som knyttes til endring og utvikling mot mer inkluderende miljøer i skole og barnehage
  • forskningsstatus og forskningsutfordringer innenfor inkluderende pedagogikk

Credits

Kurset gir 3 sp uten innlevering av ”paper”, og 7 sp med godkjent ”paper”.

Les mer om kursets innhold her

Mer informasjon om denne hendelsen…