”Is there a Nordic model for societal security and safety?”

26.08.2008
Konferansen ”Is there a Nordic model for societal security and safety?” holdes 1.-2. september i Oslo. Konferansen setter fokus på høyaktuelle samfunnsspørsmål knyttet til uønskede naturskapte og menneskeskapte hendelser og katastrofer, sabotasje og terrorhandlinger.
 ”Is there a Nordic model for societal security and safety?”
Hvorfor skjer slike hendelser? Hvordan kan de forebygges? Hvilke reaksjoner bør settes inn? Hva slags organisasjon, regler og beredskap trengs? Hvilken grad av sårbarhet kan godtas? Kan personvern ivaretas samtidig med at nye overvåkingsteknologier tas i bruk? Hva kjennetegner de nordiske land på dette området? Er samfunnssikkerhet et område egnet for nordisk samarbeid – og i tilfelle hvordan? Konferansens tema gjelder både hendelser nasjonalt og i andre verdensdeler. Siste versjon av programmet vedlegges.

Konferansen henvender seg til forskere, offentlige myndigheter, organisasjoner og næringsliv i alle nordiske land.

Konferansen organiseres av Norges forskningsråd ved programstyret for forskningsprogrammet ”Samfunnssikkerhet og risiko – SAMRISK” og støttes av Nordisk Ministerråd. Programmet har innledningsforedrag av internasjonalt kjente forskere, legger opp til diskusjon med politikere av sentrale spørsmål og har parallellsesjoner med presentasjoner av papers av forskere fra alle nordiske land – som svar på ”call for papers”. En spesiell sesjon tar opp sikkerhetsspørsmål i nordområdene. EUs nye utlysning av forskningsmidler under ”Security Programme” blir presentert. Konferansen vil foregå på engelsk.

Registrering skjer her - påmelding snarest.

Last ned konferanseprogram.Programplanen for SAMRISK sier at utgangspunktet for arbeid med samfunnssikkerhet er at kriser kan og skal forhindres. Det er derfor viktig å forstå deres årsak og forebygge at de skjer. Skjer de likevel, må de håndteres på beste måte. Hovedmål for programmet er å øke kunnskap om trusler, farer eller sårbarhet, forebygge uønskede hendelser og styrke krisehåndtering for slik bedre å ivareta sikkerhet og beredskap på tvers av sektorer og aktivitetsområder, og samtidig legge vekt på grunnleggende menneskerettigheter og personvern. Programmet skal bidra til å bygge ny kunnskap, bygge nettverk og kvalifisere forskere til internasjonalt forskningssamarbeid. Se programmets nettside www.forskningsradet.no/samrisk.

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her