Bioetikk inn i NordForsk portefølje

Bioetikk inn i NordForsk portefølje

25.03.2014
Ved årsskiftet tok NordForsk over sekretariatsfunksjonen for Nordisk komité for bioetikk. - Vi ser fram til et spennende og berikende samarbeid mellom komitéen og NordForsk framover, sier direktør for NordForsk, Gunnel Gustafsson.

- Mange av NordForsk sine ulike programmer og prosjekter, spesielt satsningen innenfor helse og velferd omhandler også forskningsetiske spørsmål, sier Gustafsson.
– Sett utfra dette er det helt naturlig at Nordisk komité for bioetikk og NordForsk nå skal jobbe tettere sammen, mener hun.
Bioetikk handler om etiske problemområder i forbindelse med forskning på mennesker, planter og dyr. Det vil si hvordan vi samler inn og bruker biologisk og medisinsk kunnskap.
– I den Nordiske Komitéen for Bioetikk er vi i tillegg spesielt opptatt av hvordan bruk av moderne bioteknologi kan ha etiske implikasjoner for miljø, helse og samfunn, sier leder for komiteen, Anne Ingeborg Myhr.


Større bevissthet om bioetikk

Komitéens mål er å skape større bevissthet og enighet i Norden om bioetiske spørsmål. I tillegg har komitéen som oppgave å presentere et nordisk perspektiv på bioetiske utfordringer internasjonalt. Komitéen samarbeider med nasjonale etiske komitéer i de ulike nordiske land og har i tillegg spilt en aktiv rolle i internasjonale fora, senest sist sommer ved World Conference of Science Journalists i Helsingfors hvor fokus ble satt på vitenskapelig uredelighet. Dette er tema som Nordforsk også er opptatt av.
– Vi håper at samarbeidet med Nordforsk kan styrke komitéens arbeid samt være med på å gi en bredere kontaktflate i de nordiske landene, sier Myhr.


Setter fokus på ulike etiske problemer

De siste årene har komitéen arrangert konferanser og utgitt rapporter om tema som spenner fra etiske perspektiv på seksuell identitet og kjønn, reproduksjonsteknologi og surrogati, mental helse til etikk rundt jakt og vern av marine pattedyr. Komitéen planlegger i tiden framover å rette søkelyset mot tema som dyrevelferd, etisk konsum og anvendelse av ny bioteknologi som syntetisk biologi. Et annet tema komitéen er opptatt av er hvordan vi kan sørge for at medisinske data deles mellom de nordiske land på en sikker og ansvarlig måte. Dette er en høyaktuell problematikk innenfor forskning på helse og velferd.


Skal fremme nordisk samarbeid

Nordisk komité for bioetikk ble grunnlagt i 1989 for å fremme nordisk samarbeid og informasjonsutveksling innenfor bioetikk mellom forskere, parlamentarikere, opinionsdannere og offentlig ansatte. Komitéen har to medlemmer fra hvert av de nordiske landene. Medlemmene utnevnes for tre år om gangen av Nordisk ministerråd basert på nasjonale nominasjoner. Komitéen velger selv sin leder og vervet roterer årlig mellom landene.

Les mer om Nordisk komité for bioetikk


Tekst: Anne B. Heieraas

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her