Call for papers: Forskningspolitisk konferanse om nordisk samfunnssikkerhet og risiko

01.04.2008
Finnes det fellesnevnere for samfunnene i Norden som påvirker våre veivalg med hensyn til samfunnssikkerhet og risiko? Står vi overfor de samme utfordringene? Deler vi oppfatninger om hvilke farer som truer miljøet, infrastrukturer, folk og samfunns-organiseringen i Norden? Slike spørsmål står på agendaen når Norges forskningsråd arrangerer forskningskonferanse om temaet 1.-2. september 2008.
 Call for papers: Forskningspolitisk konferanse om nordisk samfunnssikkerhet og risiko
Konferansen har som målsetning å bidra til en dypere forståelse av hva som kjennetegner spesifikt nordiske oppfatninger omkring samfunnsmessig sikkerhet og risiko; å stimulere til nordisk samarbeid på området og å skape et forum for samarbeid også mellom nordiske forskere på feltet. Konferansen søker også å etablere forbindelser mellom akademia og den politiske arena og å skape et grunnlag for nordisk deltagelse i EUS rammeprogram for forskning.

Innlegg til konferansen bør ligge innenfor et av de følgende fem områdene (= hovedtemaer innenfor Forskningsrådets forskningsprogram SAMRISK):

1. Teknologier i samspill med samfunn, organisasjon og mennesket
2. Risikobildet, sårbarhet og samfunnets risikotoleranse
3. Politikk, styring og reguleringer
4. Sikkerhet og samfunn
5. Krisehåndtering og risikokommunikasjon

Frist for innsending av sammendrag er 14. april 2008.

For mer informasjon, last ned fullstendig Call for papers.

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her