Ekspertseminar i kjønnsbalanse: For få kvinner i ledende stillinger i akademia

07.12.2012
Norden har en høy stjerne i Europa når det gjelder arbeidet med likestilling og kjønnsbalanse i samfunnet. I akademia er dessverre situasjonen annerledes. Her henger Norden etter. Foredragsholderne på ekspertseminaret «Gender Balance in Research in the Nordic Countries» konkluderte med at det var mye vilje og mange visjoner om kjønnsbalanse, men at dette i liten grad førte til praktiske handlingsplaner.
Ekspertseminar i kjønnsbalanse: For få kvinner i ledende stillinger i akademia

Photo: Richard Dunstan

Det er flere kvinner enn menn som tar høyere utdanning. I første halvår 2012 ble det for første gang registrert flere kvinnelige enn mannlige doktorander i Norge. Kvinneandelen for postdoktorstillinger ligger like under 50 %. Andelen kvinner på ledernivå innen sektoren i Norden er dog vesentlig lavere. Her er 80 % av universitetsprofessorene menn, 87 % av de som innehar ledende posisjoner innen ekspertsentrene er menn. I underkant av 70 % av forskerne i Norden er menn. Spørsmålet som ble drøftet på ekspertseminaret var nettopp hva som skulle til for å forbedre kjønnsbalansen i sektoren.

Fine ord - lite handling

Det skorter ikke på de velmenende politiske visjonene. Det er implementeringen av tiltakene og praktiseringen av disse som mangler. Direktør ved Finlands Akademi og nestleder i NordForsks styre Riitta Mustonen beskrev det slik: Man er blitt forført av de fine ordene. Handling må følge praksis. Et flertall av menn i Norden vil si seg enige i at likestilling er viktig, men selv om det er en oppriktig vilje ser man at dette i liten grad gjelder i praksis. I mange av innleggene ble det påpekt at det er kulturelle faktorer på arbeidsplassen som hindrer at likestillingen fungerer. Ser man på statistikken er det mange kompetente kvinner som kan ha  lederstillinger. Dr. Solveig Bergman, seniorkonsulent ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo, påpekte at mens kravene til forskningsresultater og publisering er veldig formelle, er rekrutteringsprosessen i universitetsmiljøene langt mer uformell. Nettverk er vesentlig, og det foregår en uformell sosialiseringsprosess som har store konsekvenser for hvem som blir rekruttert til ledende stillinger. Ofte er dette en prosess som gagner menn, både fordi menn er i flertall i miljøet men også fordi de erfaringsmessig er mer komfortable med å selge seg inn.

Ekspertene på seminaret fremhevet også at forsørgerrollen ofte kom i veien for en karriere innen forskning eller i akademia, noe som fører til at mange kvinner velger annerledes.

Stort behov for mer forskning

Deltakerne på ekspertseminaret signaliserte et stort behov for mer forskning på feltet. Liisa Husu, Professor i kjønnsstudier ved Örebro Universitet, listet opp en hel rekke tiltak som det var viktig å sette fokus på i et videre arbeid innen forskningen på kjønnsbalanse. Forskningen bør tallfeste like mye som den forsøker å forklare forskjellene, og omfatte ikke bare forsknings- og universitetssektoren, men også se på hvilke krav som stilles til hvilke forskningsprosjekter som får finansiering.

NordForsk ble løftet frem som en naturlig initiativtaker for et prosjekt om kjønnsbalanse innen forskning. Professor ved Universitetet på Island og Styreleder i NordForsk, Guðrún Nordal kvitterte med at innspillene fra denne konferansen dannet et godt grunnlag, og et forberedende arbeid kunne ta form allerede tidlig i 2013.

Seminaret ble arrangert av Kunnskapsdepartementet i samarbeid med NordForsk, Norges Forskningsråd, Nordisk Ministerråd og Komité for kjønnsbalanse i forskning.

 

Tekst: Marius Hagen

Bilde: http://www.business-spotlight.de

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her