ERA-net: Bedre utnyttelse av de nasjonale ressursene

15.06.2006
- Den opprinnelige ideen bak ERA-net var en bedre utnyttelse av de enkelte landenes ressurser i forskning. Spørsmålet nå blir hvordan vi kan gjøre dette på en måte som gjør verden bedre, sa Niels Busch, som ledet diskusjonen i et NordForsk-symposium i Brussel 13. juni.
NordForsk hadde invitert ca 25 deltagere, hvorav flere sentrale aktører i forskjellige ERA-nets, til symposiet "Lessons learned from ERA-nets" i Brussel 13. juni. I diskusjonen kom det frem at det er store forskjeller mellom de nasjonale tilnærmingene til budsjett, administrasjon og fokusområder, men at det samtidig er stor vilje til forpliktende samarbeid. Når det gjelder den nordiske deltagelsen i ERA-net, kjennetegnes den ofte av sammenfallende prioriteringer og god kommunikasjon. Likevel er det ikke EU-byråkratiet som er til hinder, men heller de enkelte landenes byråkratier, ble det hevdet. Det er også viktig med nordiske såkornmidler som kan gi nasjonale myndigheter et ekstra incentiv til å yte økonomisk støtte til samarbeidet.

Hva er ERA-net?
ERA-net er hovedvirkemiddelet for støtte til koordinering av forskningsaktiviteter som utføres på nasjonalt eller regionalt nivå i Europa. Det skal bidra til å nå målet om Det europeiske forskningsområdet (ERA). ERA-net skal brukes til samarbeid mellom forskningsfi nansierende institusjoner for å samordne nasjonalt fi nansierte forsknings- og utviklingstiltak (Kilde: Faktablad om det 6. rammeprogrammet utgitt av Norges Forskningsråd).
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her