Finlands Akademi förnyade sin internationella strategi

16.04.2008
Finlands Akademi har nu en ny strategi för sin internationella verksamhet. I enlighet med konceptet om strategiska partnerskap har Akademin fastställt de länder, områden och partners med vilka man i första hand söker samarbetsmöjligheter. Dessa områden är Norden, Europa, USA, Japan och de framväxande vetenskapsländerna Ryssland, Kina, Indien och Brasilien. Relevanta partners är universitet, forskningsinstitut, ministerier, forskningsfinansiärer och näringslivet.
 Finlands Akademi förnyade sin internationella strategi
Strategin gäller till och med 2015 och tar avstamp i Akademins framgångsrika internationella praxis, men är samtidigt ägnad att väsentligt föra det i en allt mer målinriktad och ändamålsenlig riktning. Den internationella strategin förnyades som en del av ett mer vidsträckt strategiskt arbete vid Akademin.

Strategin för Akademins internationella verksamhet är förankrad i tanken om att högklassig vetenskaplig forskning och utnyttjandet av forskningskunskap är förutsättningar för att upprätthålla Finlands internationella konkurrenskraft och samhällets välfärd. Betydelsen av internationellt samarbete ökar, och det syns bl.a. i svårigheter att skapa och utveckla högklassiga forskningsinfrastrukturer och -miljöer utan samarbete på bred front.

”Enligt den förnyade strategin är Akademins internationella verksamhet målinriktad, konsekvent och selektiv. Vi söker strategiska partnerskap med såväl europeiska som utomeuropeiska länder med en viktig position på vetenskapens område samt bedriver ett starkt internationellt samarbete med nya länder och länder på frammarsch”, sammanfattar Akademins överdirektör för forskning Riitta Mustonen. ”Målet är att skapa nya premisser för den finländska forskningen och ge den större genomslag på det internationella planet.”

I praktiken innebär detta att Akademin med sin verksamhet ska öppna dörrar till internationellt forskningssamarbete och stödja forskarnas mobilitet. Likaså ska man främja finländska forskares möjligheter att hävda sig i konkurrensen om internationell finansiering. Ett ytterligare mål är att utveckla allt mer attraktiva finländska forskningsmiljöer och skapa bättre möjligheter för utländska forskare att arbeta i Finland.

Den nya strategin är ett verktyg för att stärka genomslaget och effekterna av Akademins internationella verksamhet. Meningen är att förbättra genomslaget bl.a. genom att utveckla beredningen av bilaterala utlysningar och effektivera kommunikationen om Akademins internationella verksamhet. Den nya strategin kommer att utvärderas om några år, i samband med att Akademin 2010–2011 låter göra en utvärdering om sin internationella verksamhet.

Publikation International Strategy 2007-2015 i pdf-format


(Finlands akademi, 2008-04-11)


Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her