Finnes det en nordisk barndom ?

12.01.2000
Den "nordiske barndommen" skal nå under lupen. Et forskernettverk - NordBard - skal sørge for bedre utveksling av kunnskap og idéer, og en bedre utnyttelse av resurssene.

Den "nordiske barndommen" skal nå under lupen. Et forskernettverk - NordBard - skal sørge for bedre utveksling av kunnskap og idéer, og en bedre utnyttelse av resurssene.

Kulturvitenskapelig forskning om barn og ungdom er en forholdsvis ny forskningsgren internasjonalt sett, der det mest spennende og nyskapende arbeidet skjer innenfor forskningsfeltet Childhood Studies som befinner seg i skjæringspunktet mellom antropologi og sosiologi, og innenfor den sosiologiske deldisiplinen Barndomssosiologi.

- Begge forskningsretningene finnes innenfor Norden, men foreløpig nokså tilfeldig og spredt. Dessuten savner vi en forskning vinklet mot nordisk barndom og barndomsforståelse. Det finnes også et stort behov for grunnforskning om nordisk barndom, sier docent Helene Brembeck, Etnologiska institutionen ved Göteborgs Universitet.

Nedskjæringer i offentlig sektor rammer ofte barn. I lys av tettere samkvem med EU og den økende glonaliseringen, settes det spørsmålstegn ved de nordiske forestillinger om barn og barndom. På bakgrunn av dette er det nødvendig med en felles nordisk forskningsinnsats, mener Brembeck.

- Implementeringen av FNs deklarasjon om barns rettigheter og innføringen av et "barneperspektiv" i barnepolitikken i de nordiske landene, krever både at man utvikler et riktig begrepsapparat og praktiske metoder for gjennomføringen, sier hun.

Fokus på barndomsforståelser
NordBarns målsetting er å bidra til studiet av nordisk barndom gjennom spesielt å fokusere på barndomsforståelser, forteller Brembeck og peker på ulike typer barndomsforståelser:

Barns barndom:
Barns egne forståelser av hva det vil si å være barn, og deres konstruksjon av seg selv og sin egen barndom ut i fra dette.
Barndom som kategori i samfunnet:
Hvordan samfunnet, gjennom lover, normer og praksis definerer barndom.
Barndom som representasjon:
Forestillinger om barndom i samfunnet. Barndom som en utviklingsprosess med forhold barn-barn og barn-voksne, hvor barn og voksne ut i fra sine egne forståelser skaper og nyskaper barndom.

- Hovedvekten av aktiviteten vil ligge innenfor begrepsmessige avklaringer (diskursive aspekter), men det vil også være viktig å sette materialet i forhold til den sosiale sammenhengend et inngår i. En annen viktig ambisjon er å ta første leddet i "nordisk barndomsforståelser" på alvor, og særlig utforske "nordiskheten" i de barndomsforestillinger som finnes i Norden, sier Brembeck.


Forestilling for fall?
Nettverket hadde sitt første møte i København i februar 2000, hvor man først og fremst hadde retningslinjer og organisasjonsspørsmål på dagsordenen. Det ble utpekt en styringsgruppe for nettverket, og det ble besluttet å holde et seminar i august/september. Seminaret kommer blant annet til å inneholde litteraturstudier, paper-sessions og presentasjoner av pågående doktorgradsarbeider. Vinklingen vil være "det nordiske" i forhold til "det kompetente barnet".

" Hypotesen er at det i Norden finnes en utbredt forestilling om barn som kompetente, det vil si med evne til å klare seg selv og ta egne beslutninger"

- Hypotesen er at det i Norden finnes en utbredt forestilling om barn som kompetente, det vil si med evne til å klare seg selv og ta egne beslutninger. Det er mulig det kommende seminaret vil få oss til å revidere eller forkaste denne forestillingen, sier Brembeck.

Hittil har det vært god flyt i arbeidet i nettverket. Brembeck mener at dette i stor grad skyldes at kjernen i nettverket består av personer som har en felles fagling innretning, og at de alerede kjenner hverandre fra tidligere samarbeid. Det fleste har bakgrunn i Barn i Norden (BIN), et nettverk for humanistisk barnekulturforskning som ble finansiert av Nordisk Ministerråd.

- Et uttrykk for økende interesse er at de opprinnelige 14 deltakerne nå teller 22, fra sju forskjellige forskningsmiljøer i Norden, to i Danmark, to i Finland, en i Norge og en på Island samt vi her på universitetet i Göteborg. Halparten er doktorander, resten er seniorforskere, fra postdoktorer til professorer. Etter min oppfatning er dette en god størrelse på nettverket, som blant annet gjør det mulig å utvikle en forholdsvis god personlig kontakt mellom deltakerne. Vi har også blitt klar over at det ikke finnes noe forum for Childhood Studies i Norden. Selv om nettverket ikke har muligheten til å fungere som et slikt forum, vil det være naturlig å bruke nettverket som et utgangspunkt for på sikt å etablere et slikt forum.

Kontaktperson:
Docent Helene Brembeck
Etnologiska institutionen
Göteborgs Universitet Box
SE- 200 S-404 30 Göteborg
tel: +46317731972
e-mail: helene.brembeck@ethnology.gu.se

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her