Fordobling av søknader til NordForsk-nettverk

18.05.2007
– Et signal om den store viljen forskerne i Norden viser til å forene sine krefter på det nordiske planet, kommenterer direktør i NordForsk Liisa Hakamies-Blomqvist: Ved søknadsfristens utløp 2. april 2007 var det kommet inn over dobbelt så mange søknader om midler til å etablere nordiske forskningsnettverk, sammenliknet med året før.
Hele 135 søknader om støtte til nettverkssamarbeid mellom forskningsmiljøer i Norden og nærområdene er nå til behandling i NordForsk. Nettverkene inkluderer et stort antall forskere og PhD-studenter og spenner over utallige fagdisipliner, og alle de fem nordiske landene samt Estland er representert i søknadsbunken. ”Dette forteller at vi lykkes med å gjøre NordForsk kjent for forskerne. Og ettersom NordForsks nettverksstøtte kun dekker samarabeidsaktivitetene og ikke selve forskningen, er dette også en god indikator på interessen for det nordiske,” sier Hakamies-Blomqvist.

Typiske nettverksaktiviteter er planleggingsmøter og workshops, forskerutdanningsskurs, nettverkskonferanser, engasjering av gjesteforelesere, arbeidsreiser og samlinger knyttet til bruk av infrastruktur, samt andre former for forskermobilitet.

– Forskningsnettverk som omfatter fagmiljøer fra hele Norden, etablerer kritisk masse som gjør det mulig for oss å holde workshops og arrangere PhD-seminarer med så spesialiserte temaer, og på et slikt vitenskapelig nivå, som det ikke finnes grunnlag for i de enkelte nordiske landene, uttrykte flere nettverkskoordinatorer på et seminar for nyetablerte NordForsk-nettverk 9. mai 2007.

NordForsks nettverksstøtte har som mål å koble sammen fremstående forskningsmiljøer i Norden og nærområdene. Nettverksarbeidet skal bidra til økt kvalitet i forskningen og forskerutdanningen på et nordisk, europeisk og, i siste hånd, internasjonalt plan. Les mer om NordForsk nettverk.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her