Forskning på "Prostitution i Norden"

09.08.2007
I august 2007 starter NIKK (Nordisk institutt for kvinne- og kjønnsforskning) et ettårig forskningsprosjekt "Prostitution i Norden". Prosjektet gjennomføres på oppdrag fra de nordiske likestillingsministerne.
 Forskning på "Prostitution i Norden"
Prosjektet skal omfatte 1) en kartlegning av landenes lovgivning og andre virkemidler som har til hensikt å motvirke prostitusjon og menneskehandel/ trafficking; 2) en kartlegning av forekomsten og omfanget av prostitusjon og menneskehandel samt hvilke effekter lovgivning og andre virkemidler har hatt; 3) en undersøkelse og analyse av kvinners og menns holdninger till kjøp av seksuelle tjenester.

NIKK har utnevnt dr.philos May-Len Skilbrei (FAFO,
Norge) og fil.dr. Charlotta Holmström (Malmö högskola, Sverige) til å lede prosjektet. Forøvrig skal det knyttes forskere fra samtlige nordiske land til prosjektet.

Les mer på NIKKs hjemmesider.
Nyhetsbrev
Facebook