Forskningssamarbeid på transport og klimaendringer

07.04.2008
Sverige er koordinator for et EU-forskningsprogram for transportforskning og klimaendringer som lanserte en ny utlysning 31. mars 2008. Programmet skal evaluere betydningen av klimaendringer på vei-infrastruktur, etablere metoder for å kalkulere kost vs. nytte av tilpasningstiltak og se nærmere på risikohåndtering. Danmark, Finland og Norge er også deltagere i programmet Road Owners Getting to Grips with Climate Change.
 Forskningssamarbeid på transport og klimaendringer
Europeiske veimyndigheter søker prosjektforslag som kan resultere i gode verktøy for å identifisere og forhindre problemer med vei-infrastruktur som følge av klimaendringer. Parametre med særlig relevans for de europeiske landene, som risiko for oversvømmelser, snø- og vindforhold bør være med i betraktningen, i følge utlysningsteksten. Men programmet har også som målsetning å komme frem til en generell metode for å estimere og prioritere tiltak som kan dempe de negative effektene av klimaendringene.

Transportforskningsprogrammet er et flernasjonalt program som ble initiert av EUs ERA-NET ROAD (ENR). Foruten de nordiske landene deltar også Østerrike, Tyskland, Irland, Nederland, Polen og Storbritannia i programmet.

Aktuelle forskningsområder omfatter undersøkelser av status quo for: innsamling av data om hvordan dagens tilstand og situasjon er for veisystemer og klimahendelser, meteorologiske data, forskning på og arbeid med standarder og spesifikasjoner, samt tilpasninger til slike. Betydningen av klimaendringer for vei-infrastruktur er et annet aktuelt tema: Forskningstemaer her kan for eksempel være hvilke direkte og indirekte effekter ulike klimaparametre (kraftige regnskyll, ustabile grunnmasser, oversvømmelser, erosjon) kan ha på veier og omkringliggende områder, hvor robust er eksisterende infrastruktur, typologisering av uønskede effekter og identifisering av behov for å oppdatere ulike klimascenarier. Utlysningsteksten peker også på risikoanalyse som et aktuelt tema under programmet.

Utlysningen åpnet 31. mars 2008. Søknadsfristen er 12 mai.

“ERA-NET ROAD – Coordination and Implementation of Road Research in Europe” er en koordineringsaktivitet som finansieres under EUs 6. rammeprogram for forskning.

Fullstendig utlysningstekst, retningslinjer og søknadsskjema er tilgjengelig på ERA-NET ROADs hjemmesider

Les også om NordForsks NORIA-net: “Coordination of Funding for Research in Freight Transport and Logistics”


Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her