Förskolan är en spegel av samhället – här fostras framtidens medborgare

Forskare Anna-Maija Puroila vid Uleåborgs universitet och professor Eva Johansson vid universitetet i Stavanger är två av de drivande krafterna inom projektet ValuEd.

Förskolan är en spegel av samhället – här fostras framtidens medborgare

28.11.2016
Det som sker inom förskolans väggar lägger grunden för de värderingar som barnen tar med sig ut i livet. I förskolan lär sig barnen att förhandla, lösa konflikter, definiera världen och formas till framtidens nordiska medborgare – på gott och ont.

”Den grundläggande frågan är hurudana medborgare vi vill att barnen ska bli,” säger Professor Eva Johansson. Hon leder det första nordiska forskningsprojektet (ValuEd) som tittat på vilka värden som präglar nordiska förskolor, vilket i praktiken betyder de värden som kommuniceras mellan vuxna och barn. Forskningsgruppen presenterade sina resultat på Nordiska ministerrådets seminarium i Helsingfors 22 september.

”Vi ser att människor upplever främlingskap och tar avstånd från samhällets institutioner, motsättningarna inom samhället skärps och det växer fram odemokratiska rörelser. Vi måste ge pedagogerna kompetens och ansvar att leva ut de värden som vi vill se hos framtidens medborgare,” säger Eva Johansson.

De vardagliga konflikterna mellan barn i förskolan handlar ofta om värden. Värden är svåra att prata om och att definiera, både för barn och för vuxna, och i vardagliga situationer agerar vi ofta enligt våra värderingar utan att särskilt reflektera över det. Några av de värden som kommuniceras i nordiska förskolor är omsorg, demokrati, kompetens, effektivitet, individualitet och kollektivitet.

Målet med forskningsprojektet har varit att både bidra till förändring och att skapa kunskap om och förståelse för hur de nordiska förskolorna arbetar med värden och värdepedagogik Sammanlagt har närmare cirka 480 vuxna och ungefär 1900 barn från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige deltagit i studien.

Intimt samarbete mellan forskare och praktiker

Forskningsprojektet har genomförts i nära samarbete mellan forskare och praktiker, det vill säga pedagoger i nordiska förskolor, med målet att stöda en ökad medvetenhet om värderingar i förskolorna.

”Projektet är exceptionellt eftersom samarbetet mellan forskare och pedagoger har varit så nära,” säger Åse Idsø, pedagogisk ledare för Solås Kindergarten.

De anställdas roll i projektet har varit att identifiera utvecklingsområden och bidra till att skapa förändringsprocesser i förskolorna. Forskarnas roll har varit att initiera, utmana och uppmuntra de anställda att reflektera kring värden och värdeinlärning.

”Resultaten från vår förskola är att de vuxna pedagogerna nu är mer närvarande jämfört med tidigare, och att de reflekterar mer över sitt eget beteende. Vi har bättre stämning i gruppen och barnen samarbetar mer. Dessutom har vi märkt att barnen nu är mer omtänksamma och hänsynsfulla mot varandra och att de imiterar mer oss vuxna i gruppen. Barnen talar till varandra med mjuk röst,” berättar Åse Idsø.

Ett sätt för pedagogerna som deltagit i forskningsprojektet att konkretisera ”osynliga” värderingar har varit att skapa berättelser om olika situationer som utspelat sig på förskolan. I Solås Kindergarten har pedagogerna infört regelbundna möten för reflektion, när de tillsammans pratar om och analyserar en explicit händelse. På så vis synliggör de vilka värderingar som styrt de vuxnas agerande i situationen.

”Vi har också skapat utrymme för reflektion på våra avdelningsmöten,” förklarar Idsø.

Gemensamma värden i nordiska förskolor

”Vi har velat undersöka vilka värden som prioriteras och kommuniceras på olika nivåer i samhället,” förklarar Eva Johansson. Forskarna har bland annat analyserat värderingar i nationella styrdokument inom utbildningspolitiken, i förskolesektorn och bland de anställda i förskolorna.

Med tanke på att de nordiska länderna är kända som världens mest jämställda nationer, ur både ett ekonomiskt- och ett könsperspektiv, har forskarna tittat närmare på hur dessa värden införlivats i förskolornas planer och verksamhet. Resultaten visar att värderingar om demokrati formuleras olika i de Nordiska ländernas nationella läroplaner. Samtidigt visar studien att det finns idéer och värderingar som de nordiska förskolepedagogerna delar med varandra, oberoende nation.

”Vi har vetat väldigt lite om hur dessa värden politiskt har uttryckts inom förskolorna och hurudana värderingar som dominerat i möten mellan barn och de vuxna som arbetar i nordiska förskolor,” säger Johansson.

Värden uttrycks med kroppen

En av många insikter för de pedagoger som deltagit i forskningsprojektet är att värderingar ofta uttrycks med kroppen och handlingar i olika vardagliga situationer i förskolorna.

”Vi har lärt oss tänka på och analysera våra egna värderingar och dessutom fått verktyg att lära barnen att göra det samma,” summerar Åse Idsø sina erfarenheter.

Nu återstår utmaningen för Eva Johansson och hennes team att sprida resultaten både bland beslutsfattare och förskolepersonal.

”Resultaten måste spridas. Värderingarna är grundläggande för hur vi jobbar på olika nivåer och vi behöver bli mer medvetna om vilka värderingar som styr. Politiker och beslutsfattare behöver inse att förskolan är en plats där världen förhandlas och definieras och där framtidens medborgare skapas och formas. Den här processen går inte att mätas eller effektiveras,” betonar Johansson.

Dessutom kunde värdefostran komma in som en stark komponent inom de nordiska lärarutbildningarna, eftersom värdefostran sker i varje relation mellan pedagoger och barn.

”Vi ska komma ihåg att förskolan är en spegel av samhället och det är i förskolan vi ska mobilisera de goda krafterna,” poängterar Johansson.

Forskningsprojektet Värdefostran i nordiska förskolor: Grunden för morgondagens utbildning (ValuEd) (2013–2015) är en del av NordForsks program Education for Tomorrow.

Text och foto: Mia Smeds. 

Kaisa Vaahtera - Seniorrådgiver (i foreldrepermisjon)
Kontaktperson Kaisa Vaahtera
Seniorrådgiver (i foreldrepermisjon)
Work +47 911 48 694
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her