Forstudie: Den offentlige debatten om globalisering og forskning i Norden

11.10.2007
NordForsk har tatt initiativet til en nordisk komparativ forstudie av den offentlige debatten omkring forskningspolitikk og globalisering i Norden. Initiativet har hentet inspirasjon fra en analyse av den offentlige debatten omkring forskningspolitiske problemstillinger i Sverige, publisert av forsknings- og analyseinstituttet SISTER tidligere i år.
 Forstudie: Den offentlige debatten om globalisering og forskning i Norden
Offentlig forskningspolitisk debatt i Norden
Den forskningspolitiske debatten i mediene har blitt mer intensiv de senere årene, og nye aktører har meldt seg på, selv om forskerne fortsatt er sentrale når forskningspolitikk står på agendaen. Debatten responderer på politiske utspill, men av og til vil den også ligge i forkant av politiske initiativer. Sterke kontroverser har oppstått som reaksjon på reorganisering av politiske strukturer og endrede maktforhold.

Sammenligninger mellom nasjoner får gjerne en sentral rolle i nasjonale og internasjonale debatter om forsknings- og innovasjonspolitikk. Disse sammenligningene er imidlertid stort sett basert på standardiserte indikatorer for prestasjoner og fordeling av ressurser, og lykkes ikke, i følge kritikere, å fange opp den særlige dynamikken i et lands nasjonale forsknings- og innovasjonspolitiske systemer. Den offentlige debatten om forskningspolitiske emner kan gi verdifulle perspektiver på og innganger til denne dynamikken, men blir stort sett oversett i nasjonale og internasjonale sammenligninger. Nordiske land figurerer hyppig i de konvensjonelle indikatorbaserte sammenligningene, men vi har liten kunnskap om de nordiske landenes forsknings- og innovasjonspolitiske systemer og mekanismer med hensyn til den offentlige politiske debattens rolle i dem.

Forstudie: Globalisering
Forstudien er gjennomført av en nordisk forskergruppe, organisert av NIFU STEP. Studien har ikke kartlagt debatten omkring globaliseringsbegrepet og -tematikken generelt, men har fokusert på fremveksten av globaliseringstemaer på den forskningspolitiske agendaen, med dens stadige sterkere ekspansjon inn i innovasjonspolitikken. Målsetningen med forstudien har vært å utrede grunnlaget for en utvidet og fullstendig studie av den forskningspolitiske debatten i offentlige medier i Norden, og å samle erfaringer til en eventuell utforming av et slikt omfattende fellesnordisk prosjekt.

NordForsk Magasin 2007
En komparativ analyse for de fem nordiske landene samt konklusjonene fra forstudien vil bli presentert i NordForsk Magasin 2007. Magasinet vil være tilgjengelig fra november måned; det er gratis og kan bestilles fra NordForsks hjemmeside fra 1. november 2007.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her