Fri flyt av kunnskap i Norden?

30.04.2007
Gevinster fra og hindringer for Open Access (OA) til nordisk forskningsinformasjon var hovedtema for NordBibs workshop 2007, som ble holdt i Helsingör 23.–24. april. Deltagerne identifiserte ulike utfordringer som må løses på politisk, økonomisk, juridisk eller teknisk nivå – og la på bordet noen forslag til løsninger.
OA i nordisk forskning – en forutsetning for NORIA?
Forskerne ønsker å se resultatene sine spredt og sitert i forskningsmiljøene, offentlige forskningsfinansierende institusjoner ønsker å forsterke penetrasjonen av kunnskap og forskningsinformasjon i befolkningen, politikerne, det internasjonale forskningsmiljøet, studenter og industrien vil ha fri tilgang til relevante forskningsresultater – og på nordisk nivå behøver vi et sterkt Nordic Research and Innovation Area (NORIA). Open Access til forskingsinformasjon kan bidra til å stille alle disse behovene.

Prinsippet om at resultatene av offentlig finansiert forskning – publikasjoner, arbeidsnotater, materiale, artikler, innlegg o.a. – bør gjøres tilgjengelig for allmennheten, høster stor aksept blant aktørene i forskningsfinansierings, -produksjon og -publiseringskjeden i dag. For politikerne og forskningsmiljøene i Norden kan arbeidet med utvikling av velfungerende OA-løsninger i tillegg motiveres av deres felles målsetning om å bygge et sterkt, enhetlig NORIA. Effektiv og fri deling av kunnskap og forskningsresultater, samt enkel tilgang til eksisterende data ved hjelp av åpne databaser, er i seg selv en måte å drive forskningssamarbeid på; og kan bidra til nye, bredere kontaktflater og ytterligere forskningssamarbeid på nordisk nivå.

NordBib-workshop 2007 : identifisering av hindringer og forslag til løsninger
23.–24. april møttes representanter fra ulike forskningsmiljøer, vitenskapelige forlag, forskningsbiblioteker, politiske beslutningsorganer, de nordiske nasjonale forskningsrådene og andre forsknings- og publiseringsfinansierende organer for å diskutere fellesnordiske initiativer for å fremme Open Acces til forskningsdata og publikasjoner. Blant de standpunktene og forslagene som kom ble belyst i foredrag og senere diskutert under to-dagers seminaret i Helsingör, var bl.a.:
  • Open Access publisering av vitenskapelige artikler forutsetter stabile finansieringsmodeller som støtter skiftet fra et system der lesere og abonnenter betaler for publiserte tidsskrifter og artikler, til et system der forfatterne eller institusjonene betaler for publisering i OA-arkiver eller OA-tidsskrifter.
  • Forlagene blir nødvendige støttespillere og viktige aktører også i en fremtid med Open Access publisering av forskningsinformasjon.
  • Systemet med fagfellevurdering (peer review) må holdes ved like også innenfor OA-publisering.
  • Offentlige forskningsfinansiérer bør betale for OA-publisering som del av tildelte forskningsmidler.
  • OA-publisering bør bli et krav for videre finansiering av forskningsprosjekter i Norden, men:
  • Forskerne må, på den annen side, selv få velge hvor de vil publisere sine artikler
  • The SPARC author addendum bør tas i bruk som juridisk verktøy for å regulere forlagsavtaler slik at forfatteren er sikret visse nøkkelrettigheter; nordiske erfaringer må skaffes og deles.
  • Det bør skaffes til veie anvendelige lisenser som sikrer forfatteren kontroll over bruk og spredning av arbeider som er publisert Open Access, og sikrer a hun blir korrekt kreditert når arbeidene siteres og distribueres videre. For eksempel: Creative Commons-lisenser, nasjonale CC-lisenser fines for Sverige, Danmark og Finland, i Norge er en slik lisens under utvikling.
  • Standarder for lagring og indeksering av data i OA-arkiver må etableres for å sikre komplette søkeresultater og tifredsstillende gjenfinnbarhet. En alternativ løsning på utfordringen knyttet til standardiseringer på dette feltet ble imidlertid også lansert: slipp Google inn i arkivene, og la Google gjøre indekseringsarbeidet! Det ble meldt om gode erfaringer fra samarbeid mellom forskningsbibliotek og Google på dette området.

Det finnes allerede flere Open Access-initiativer i Norden i dag, noen av dem ble presentert i Helsingör. Enkelte internasjonale modeller som kan være interessante løsninger også i nordisk kontekst, ble også lagt frem.

For mer informasjon om aktuelle emner og tiltak, se:

Berlindeklarasjonen for Open Access til kunnskaper innen naturvitenskap og humaniora

Creative Commons

SPARC Author Addendum

NordBib

The Wellcome Trust : open access policy

The Howard Hughes Medical Institute & Elsevier Agreement on OA

Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her