Hjelp til nordiske beslutningstakere i tolkning av FoU-statistikkene

13.03.2008
FoU-statistikker kan lett mistolkes. Særlig er det vanskelig å gjøre komparative analyser mellom land basert på slike statistikker, ettersom ulike næringslivsstrukturer og kunnskapssektorer landene imellom kompliserer sammenlikningen. NIND er et nordisk prosjekt som har som målsetning å styrke kompetanse-nivået til nordiske beslutningstakere når det gjelder innhenting, bruk og fortolkning av forsknings- og innovasjonsrelevant statistikk i Norden. Prosjektet har til nå publisert fire rapporter.
Mange indikatorer med relevans for kunnskaps-økonomien, som innovasjon, patenteringer (IPR), FoU og HR, blir sjelden analysert i et nordisk perspektiv. Styrker og svakheter ved de ulike indikatorene kommer heller ikke alltid klart nok frem. NIND søker å gi beslutningstakerne i Norden bedre veiledning med hensyn til hvilke indikatorer som er egnet til å si noe om bestemte saksforhold, og hvordan indikatorene kan brukes og forstås.

Statistikere og innovasjonsforskere fra de fem nordiske landene deltar i prosjektet, som finansieres av partnerne: Statistics Finland, Danmarks statistikk, Statistiska centralbyrån (Sverige), Statistisk sentralbyrå (Norge), VTT, IKED, NIFU STEP, Dansk Center for Forskningsanalyse og RANNIS, i samarbeid med Nordisk InnovationsCenter.

Fire prosjektrapporter er publisert til nå:

Nordic innovation indicators report final

Intellectual Property Rights as indicators for innovation

Comparison of R&D in the Nordic Countries

Guide for valuation of statistical indicators for R&D and innovation


Rapportene og mer informasjon om prosjektet kan også fås via NINDs hjemmeside.(www.forinn.no)
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Nyhetsbrev
Facebook