Hjelp til nordiske beslutningstakere i tolkning av FoU-statistikkene

13.03.2008
FoU-statistikker kan lett mistolkes. Særlig er det vanskelig å gjøre komparative analyser mellom land basert på slike statistikker, ettersom ulike næringslivsstrukturer og kunnskapssektorer landene imellom kompliserer sammenlikningen. NIND er et nordisk prosjekt som har som målsetning å styrke kompetanse-nivået til nordiske beslutningstakere når det gjelder innhenting, bruk og fortolkning av forsknings- og innovasjonsrelevant statistikk i Norden. Prosjektet har til nå publisert fire rapporter.
 Hjelp til nordiske beslutningstakere i tolkning av FoU-statistikkene
Mange indikatorer med relevans for kunnskaps-økonomien, som innovasjon, patenteringer (IPR), FoU og HR, blir sjelden analysert i et nordisk perspektiv. Styrker og svakheter ved de ulike indikatorene kommer heller ikke alltid klart nok frem. NIND søker å gi beslutningstakerne i Norden bedre veiledning med hensyn til hvilke indikatorer som er egnet til å si noe om bestemte saksforhold, og hvordan indikatorene kan brukes og forstås.

Statistikere og innovasjonsforskere fra de fem nordiske landene deltar i prosjektet, som finansieres av partnerne: Statistics Finland, Danmarks statistikk, Statistiska centralbyrån (Sverige), Statistisk sentralbyrå (Norge), VTT, IKED, NIFU STEP, Dansk Center for Forskningsanalyse og RANNIS, i samarbeid med Nordisk InnovationsCenter.

Fire prosjektrapporter er publisert til nå:

Nordic innovation indicators report final

Intellectual Property Rights as indicators for innovation

Comparison of R&D in the Nordic Countries

Guide for valuation of statistical indicators for R&D and innovation


Rapportene og mer informasjon om prosjektet kan også fås via NINDs hjemmeside.(www.forinn.no)
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her