Hva betyr nordisk forskningssamarbeid for de norske partier?

Hva betyr nordisk forskningssamarbeid for de norske partier?

03.09.2013
Forskning på tvers av grensene i Norden hjelper de nordiske samfunn i den globale konkurransen om kloke hoder og viktige resultater. Derfor spurte vi de syv største norske partier om deres tanker om policy-området.

Det er bred enighet om at nordisk forskningssamarbeid skal styrkes. Og generelt ønsker alle partier å prioritere forskning høyt.

De forskningsområdene som politikerne har størst fokus på er klima og energi, velferd, samfunnssikkerhet, språk og forskningsinfrastrukturer. Fremskrittspartiet prioriterer den frie forskningen, og partiet ønsker derfor ikke å utpeke spesielt viktige områder.

Les partienes uttalelser her. Vi fikk dessverre ikke svar fra Sosialistisk Venstreparti.

 

Hva er ditt partis holdning til nordisk forskningssamarbeid?

Arbeiderpartiet: De nordiske landene er en region med felles historie og mange kulturelle fellestrekk. Samarbeidet med blant annet bruk av forskningsinfrastruktur, forskerrekruttering og forskermobilitet, mener Arbeiderpartiet er viktige samarbeidsfelter innenfor det nordiske samarbeidet.

Fremskrittspartiet: Frp er svært opptatt av internasjonalisering av norsk forskning og utdanning. Når vi vet at i størrelsesorden 0,6 pst. av all forskning finner sted i Norge, er det av grunnleggende betydning for fremtidig norsk velferd, verdiskapning og velstand at norske kunnskapsmiljøer jobber aktivt med å bidra til å hente hjem forskningsresultater fra andre land. Internasjonal publisering er også en viktig indikator for kvalitet. Det er naturlig med utstrakt kontakt mellom de nordiske landene i forsknings- og utdanningsarbeid.

Høyre: Høyre mener nordisk forskningssamarbeid, på linje med andre former for internasjonalt forskningssamarbeid, er et viktig bidrag til å styrke norsk forskningsinnsats. Forskning får i stadig større grad et internasjonalt preg, og vi må derfor koble oss på internasjonalt forskningssamarbeid for å være med på kunnskapsutviklingen. Dette er viktig for å gi norske forskningsmiljøer gode utviklingsmuligheter og anledning til å samarbeide med internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer.

Det nordiske samarbeidet styrker vår region. De nordiske landene er hver for seg små og med små forskningsmiljøer. I lys av dette styrker nordisk forskningssamarbeid vår region.

'Norges viktigste internasjonale tilknytning er forskningssamarbeidet i EU.' H

Globaliseringen øker konkurransen på alle samfunnsområder. Det er derfor viktig å få til et samarbeid slik at vi kan nyttiggjøre oss effekten av å kunne mobilisere større forskningsnettverk. Et eksempel er helse der det jobbes med å finne felles behandlingsopplegg for sjeldne sykdommer. Forskningssamarbeid vil spille en rolle her.

Norges viktigste internasjonale tilknytning er forskningssamarbeidet i EU. EUs forskningssamarbeid har stor betydning for Norge og for forskningsaktørene i Norge fordi det gir oss adgang til verdens største forskningssamarbeid. Høyre mener norsk deltagelse i ERA og Horizon 2020 er viktig for videre internasjonalisering av norsk forskning.

Venstre: Gitt de geografiske, språkmessige, kulturelle og historiske båndene mellom de nordiske landene ser vi det som både viktig og riktig å stimulere til et best mulig samarbeid. Dette gjelder selvsagt også på forskningsfeltet.

I likhet med våre naboland er det kunnskap Norge skal leve av i framtida. En solid satsing på forskning er avgjørende for innovasjon og konkurransekraft, utvikling av velferdssamfunnet og en bærekraftig utvikling. Da blir det også rasjonelt at vi i størst mulig grad å samarbeide om gode løsninger og forsøker å samle og spisse våre ressurser.

Senterpartiet: Senterpartiet er en sterk tilhenger av nordisk samarbeid. Internasjonalisering av forskning er viktig og gjelder også i høy grad innenfor Norden.

'Vi vil jobbe for et tettere nordisk samarbeid, og vi mener det nordiske forskningssamarbeidet må styrkes og videreutvikles.' KrF

Kristelig Folkeparti: Det er et sterkt kulturelt felleskap mellom de Nordiske land. Dette fellesskapet må styrkes, og forskningssamarbeid er en viktig del av dette. KrF vil jobbe for et tettere nordisk samarbeid, og vi mener det nordiske forskningssamarbeidet må styrkes og videreutvikles.

 

Har ditt parti et spesielt fokus i kunnskapsoverføringen i Norden?

Arbeiderpartiet: Kunnskapsoverføring innenfor klima- og energiforskning, fordi en av de store globale utfordringene er klimaendringene. I internasjonale sammenheng har de nordiske landene en sterk posisjon med hensyn til klima- og energiforskning.

Fremskrittspartiet: Frp er først og fremst opptatt av godt samarbeid mellom de ulike forsknings- og utdanningsinstitusjonene i Norge og Norden. Vi tillegger den akademiske frihet svært stor vekt, og vil derfor ikke gå inn på spesielle fokusområder for akademia. Men Frp vil legge forholdene best mulig til rette for kontakt, dialog og samarbeid på tvers av grensene.
'Vi tillegger den akademiske frihet svært stor vekt, og vil derfor ikke gå inn på spesielle fokusområder for akademia.' FrP
Frp vil sørge for at gode forskningsprosjekter får de nødvendige midler og legge til rette for økt kunnskapsutveksling.

 

Høyre: Høyre er opptatt av nordisk samarbeid skal ha felles nordisk nytte og finne løsninger på utfordringer de nordiske landene deler. I Nordisk Råd har Høyre og den konservative gruppen vært opptatt av samfunnssikkerhetsspørsmål i Norden.

Vi har i nordisk råd fremmet flere initiativer for å styrke språksamarbeidet mellom de nordiske landene.

Forskning er jo i sin natur internasjonal, søke seg de nettverkene som er best i verden, perspektiv som må med i nordisk forskningssamarbeid.

Venstre: Vi mener særlig det er viktig at det samarbeides på områder der det er naturlig at Norden som region kan få et konkurransefortrinn i forhold til den globale arenaen, og at vi bygger videre på eksisterende «tyngdepunkter». I tillegg støtter vi de eksisterende satsingsområdene som er definert mellom de nordiske landene, herunder klima/energi og utdanning – som er særlige viktige områder for Norge.

Senterpartiet: Senterpartiet står bak prioriteringen av de vedtatte strategiene og tematiske områdene som skal ligge til grunn for forskningspolitikken framover. Det er naturlig at dette også er førende for den norske deltakelsen i nordisk forskningssamarbeid. Vi mener de nordiske landene har mye å hente på felles innsats innen velferdsforskning, medisin og helse, miljø og klima.

'Ved å samle ressurser og kompetanse vil det gi forskningsmiljøene større mulighet til å hevde seg internasjonalt og realisere forskningsprosjekter av høy kvalitet.' Sp

Men også innen humaniora og samfunnsvitenskap er det grunnlag for forskningssamarbeid. Ved å samle ressurser og kompetanse vil det gi forskningsmiljøene større mulighet til å hevde seg internasjonalt og realisere forskningsprosjekter av høy kvalitet.

Senterpartiet mener det er stort potensial for å utvikle flere fremragende nordiske forskningsmiljøer og bringe forskningsresultatene fram til ny næringsutvikling og kommersialisering i årene framover.

Kristelig Folkeparti: Vi må se hele utdanningsløpet under ett for å kunne skape forståelse for hvor viktig det er med nordisk samarbeid. KrF vil at kunnskap om Norden og nordiske språk skal få en større plass i undervisningen både i grunnskolen og i videregående skole.

Vi er også enige i Foreningen Nordens målsetting om at Norden skal fungere som et felles utdanningsområde i videregående skole, universitets- og høgskolenivå, samt yrkesutdanningene. I dette arbeidet er det også viktig å fjerne grensehindre, noe KrF har arbeidet aktivt med inn mot Nordisk råd. Det er særlig viktig å styrke samarbeidet mellom de nordiske universitetsmiljøene.

 

Hvor stor betydning tillegger ditt parti forskning i Norge og i Norden?

Arbeiderpartiet: Det er viktig, fordi internasjonalt er Norden en ledende region i forskning og kunnskapsbasert næringsliv, og de nordiske landene er, i forhold til folketallet, våre største samarbeidspartnere.

'Skal man løse globale utfordringer, løses ikke de alene mellom fem land. Men de fem landene kan samlet være en sterk pådriver.' Ap

Selv om det er viktig med et sterkt nordisk samarbeid, er det viktig at Norden samarbeider både godt mot både EU, og Russland og de baltiske landene. Skal man løse globale utfordringer, løses ikke de alene mellom fem land. Men de fem landene kan samlet være en sterk pådriver.

Fremskrittspartiet: Frp øker både basisbevilgningene og incentivordningene til forskning i Norge. I tillegg er vi opptatt av at Norge må utnytte de muligheter som ligger i EUs Horizon 2020 på en best mulig måte. Dette styrker forskningsinnsatsen, og legger grunnlag for økt kompetanseutvikling og innovasjon i både Norge og Norden.

Høyre: Høyre mener at forskning er viktig for å sikre fremtidens kunnskap, verdiskaping og konkurransekraft. Vi har høye ambisjoner for kunnskapsnasjonen Norge og vil bygge en sterkere kultur for forskning ved å styrke næringslivets forskningsinnsats, styrke internasjonaliseringen av norsk forskning og gjøre det mer attraktivt å velge forskning som karrierevei. Det er viktig å investere mer i forskning og utvikling for å skape et bedre grunnlag for fremtidens verdiskapning. Nordisk forskningssamarbeid er viktig for å realisere disse ambisjonene.

Venstre: For Venstre er forskning en av våre budsjettmessige hovedprioriteringer i forrige, inneværende og kommende stortingsperiode. Vi ser det som avgjørende å satse tungt på forskning for å sikre vårt demokrati, vår innovasjonsevne, vår velferd og en bærekraftig utvikling.

'For Venstre er forskning en av våre budsjettmessige hovedprioriteringer i forrige, inneværende og kommende stortingsperiode.' V

I en stadig mer globalisert verden er det naturlig at man forsøker å samordne en del ressurser for å bli mest slagkraftig internasjonalt, og det er også slik at utfordringene som søkes løst gjennom forskning og kunnskapsoppbygging ikke kan løses av et land alene. Det er bakgrunnen for at Venstre ønsker økt forskningssamarbeid både i nordisk, europeisk og global sammenheng

Senterpartiet: Senterpartiet mener forskning er avgjørende for utviklingen av velferdssamfunnet og en realisering av det vi skal leve av i dette landet framover. Derfor har vi høye ambisjoner og vil arbeide for at forskningsinnsatsen skal opp på 3 % av BNP. Vi vil derfor legge til rette for og stimulere næringslivet til å øke sin andel av den samlede forskningsinnsatsen. For Senterpartiet er det viktig å styrke og videreutvikle forskningsinfrastrukturen slik at forskningsinnsatsen kommer arbeids- og næringslivet over hele landet til gode.

Kristelig Folkeparti: KrF vil styrke forskningsinnsatsen, og vi vil arbeide for et tettere nordisk forskningssamarbeid. Europa sliter nå økonomisk. Vi opplever usikkerhet og uro. Nå er det Nordiske samarbeidet viktigere enn noen gang, og på forskningsfeltet åpner det seg nå opp nye muligheter for samarbeid på tvers av landegrensene. KrF er opptatt av å styrke Norden som region og forskning er en viktig faktor i dette arbeidet.

 

 

Tekst: Linn Hoff Jensen

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her