Internasjonale siteringsindekser : nordiske tendenser

01.02.2008
I Research Europes artikkel (31/1/08) om den nylig publiserte Indikatorrapporten 2007 rettes fokuset mot utviklingen i antall internasjonale siteringer for forskere i de nordiske landene. Tross lave investeringer i FoU, har norske forskere passert flere av sine nordiske naboer på disse målingene se senere årene.
 Internasjonale siteringsindekser : nordiske tendenser
”Norge har hatt en sterkere utvikling med hensyn til internasjonale siteringer enn de andre nordiske landene, og har de siste par årene passert Sverige og Finland”, sier seniorrådgiver ved NIFU STEP, Kaja Wendt, til Research Europe.

Norske artikler hadde 27 % flere siteringer enn verdensgjennomsnittet i 2005. Av de nordiske landene var bare Danmark bedre, med 38 %. Norge hadde den sterkeste økningen i antall siteringer per artikkel av alle de nordiske landene i perioden 1981 til 2005.

Bare 1,7 % av norsk BNP gikk til FoU-investeringer i 2005. Sverige brukte 3,9 % av BNP på FOU, Danmark 2,6 % og Finland 3,4 %. Det har vært gjort lite for å identifisere årsakene til spriket mellom utviklingen i siteringer og FoU-investeringer, men Wendt kommenterer mange viktige faktorer i det siste januarnummeret av Research Europe.

Økt samarbeid med utenlandske forskere kan bidra til å forklare den positive siteringsutviklingen. ”Vi ser tydelig at artikler hvor norske forskere samarbeider med utenlandske, blir hyppigere sitert enn artikler hvor alle artikkelforfatterne er norske”, påpeker Wendt.

”Men den viktigste forklaringen”, sier Wendt til Research Europe, ”er trolig økninger både i antall forskere og i ressurser til forskning.”

En annen faktor kan være Norges universitetsreformer som ble gjennomført fra 2002, og introduserte et insentiv-basert system for forskningsfinansiering i Norge. ”Det er mulig at dette har hatt betydning for forskernes publiseringsfrekvens, men det kan være for tidlig nå å si noe sikkert om dette”, sier Wendt.

Norges fokus på klinisk medisin kan også ha hatt betydning for landets siteringssuksess de senere årene. 26 % av norske artikler er innenfor klinisk medisin, og siteringsfrekvensen på dette fagfeltet ligger 30-50 % høyere enn verdensgjennomsnittet.(Utdrag fra Michael de Laine’s artikkel “What is Norway doing right in the international world of citations?” Research Europe, 31. januar 2008. Oversatt av NordForsk.)

Relaterte artikler:
”Indikatorrapport 2007”
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her