Kan vi lykkes med NORIA?

28.03.2007
Nordic Centres of Excellence (NCoE) burde videreutvikles og utvides som overnasjonalt forskningspolitisk virkemiddel innenfor NORIA, Det nordiske forsknings- og innovasjonsområdet. Det mener Merle Jacob, direktør for TIK-senteret ved Universitetet i Oslo.
Visjon og realisme
Jacob stiller seg kritisk til NORIA-satsningen og dens strategier for å nå ambisiøse overnasjonale mål, i en kronikk i magasinet Forskningspolitikk (1/07). Målsetningen om å koordinere et samarbeid mellom forskning, næringsliv og forvaltning, ikke bare på nasjonalt nivå, men også overnasjonalt – på nordisk nivå – karakteriserer Jacob som urealistisk. Men det finnes også gode ordninger i dagens NORIA, mener Jacob, og nevner spesielt NordForsk-programmet Nordic Centres of Excellence som en type større fellesnordisk forskningssatsning som han har tro på.

NORIA nedenfra og opp
Med henvisning til innovasjonslitteraturen generelt peker han på to suksessfaktorer for et godt samarbeid mellom forskning og næringsliv, som han mener er avgjørende også i et nordisk perspektiv: Partnerskapet må bygges i og av miljøene selv, nedenfra og opp; og prosjektene må ha klart definerte mottagere. NORIA er i for stor grad et politisk og byråkratisk drevet prosjekt, mener Jacob, og det løst koordinerte samarbeidet mangler tydelige målgrupper.

Merle Jacobs ønsker for et fremtidig NORIA innebærer at forsknings- og næringslivsmiljøene inkluderes bedre i formulering av dagsorden, og dessuten at NORIA utvikler aktiviteter og programmer som kan avhjelpe de vanskelige forskningspolitiske prioriteringene mellom støtte til elitemiljøer (excellence) og til prosjekter som sikrer mangfold, bredde og rekruttering til forskingen. Ett slikt program i dagens forsknings-Norden er i følge Jacob de nordiske sentrene for fremragende forskning (NCoE). ”En større del av NORIAs midler burde rettes inn mot virkemidler basert på en liknende tenkning” skriver Jacob i sin kronikk.

NCoE-programmet kombinerer en ovenfra-og-ned temaprioritering med et nedenfra-og-opp, forskerbasert, initiativ og utforming: Tema og rammer for utlysningene avgjøres på forskningspolitisk nivå av NordForsks styre. Deretter offentliggjøres programmene i en åpen utlysning hvor søkerne konkurrerer basert på kjente kriterier, hvorav vitenskapelig kvalitet er dat klart viktigste. Les mer om NordForsks Nordic Centres of Excellence her.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her