Kvinner i europeisk forskning : She Figures 2006

21.09.2007
Kun 29 % av forskerne i EU er kvinner. De nordiske landene kan vise til kvinneandeler fra 28 til 39 %, mens Baltikum er europaledere med 43 – 53 % kvinnelige forskere. Europakommisjonen har publisert rapporten Women and Science – statistics and reports : She Figures 2006.
 Kvinner i europeisk forskning : She Figures 2006
Lav prestisje i baltisk forskningssektor?
Det er grunn til å tro at den høye kvinneandelen i forskningen i Lativa, Litauen og Estland illustrerer lav lønn og svak prestisje i baltisk forskningssektor, snarere enn å indikere sterk likestilling mellom kjønnene i forskningen. ”Indikatorer viser at jo mer undervisning og mindre prestisje forskerstillingene er tillagt, jo høyere er kvinneandelene”, heter det i en rapport – en såkalt Policy Brief – om forskningssystemene i Russland og Baltikum, som er under utgivelse ved NordForsk. Rapporten er utarbeidet av Aadne Aasland, seniorforsker ved Norsk institutt for by- og regionsforskning. ”Det er få kvinner blant fulltids forskerstillinger i alle de tre baltiske landene”, viser Aaslands analyser.


She Figures 2006
Analysene i EU-rapporten viser tydelig at ubalanse mellom kjønnene er en alvorlig utfordring for europeisk forskning i dag. ”Økt kvinnedeltagelse i det europeiske forskningsområdet (ERA) er helt avgjørende dersom vi skal lykkes med ERA. Det er ikke rom for forfordeling basert på kjønn dersom EU skal nå 3 %-målet”, sier EUs forskningskommisjonær Janez Potocnik i rapportens forord.

Rapporten omhandler kun personer med utdannelse på PhD-nivå. Den går i dybden innenfor teknisk-naturvitenskapelig sektor og fokuserer særlig på de som er ansatt i forskerstillinger.

Tallene for Norden og Baltikum
She Figures 2006 presenterer kvinneandelen i forskningssektoren til 30 europeiske land i 2003. Gjennomsnittet for EU ligger på 29 %, en liten forbedring fra 1999-nivået på 27 %. Av de nordiske landene ligger kun Danmark under EU-snittet i 2003 med sine 28 %, Norge tangerer EU-andelen på 29 % dette året. Finland, Sverige og Island ligger alle over gjennomsnittlig EU-nivå med henholdsvis 30 %, 36 % og 39 % kvinner i forskningen.

De tre baltiske landene stikker seg ut og ligger i europatoppen: I Latvia var over halvparten av ansatte i forskningen kvinner i 2003, 53 %. Litauen hadde en andel på 48 % kvinner og i Estland var 43 % av de forskningsansatte i 2003 kvinner.

Last ned rapporten She Figures 2006.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her