Nasjonal forskningsfinansiering: Den norske modellen spres i Norden

09.04.2008
Nye resultatindikatorer for forskning og korresponderende modeller for forskningsfinansiering er på agendaen både i Danmark, Finland og Sverige for tiden. Diskusjonene og tilnærmingene preges tydelig av den til dels kontroversielle norske modellen som ble innført i 2006. Bladet Forskningspolitikk 1/2008 gir en oversikt over den norske prosessen og presenterer tre kommentarartikler om emnet, skrevet av nasjonale representanter fra hvert av de andre landene.
 Nasjonal forskningsfinansiering: Den norske modellen spres i Norden
Den norske modellen
Tidlig på 2000-tallet inviterte det norske Universiets- og høgskolerådet til en stor nasjonal konferanse hvor deltagerne ble enige om å forbedre forskningsdatabasene i landet som et grunnlag for en ny resultatindikator basert på vitenskapelig publisering. Dette arbeidet pågikk i 2003–04. I 2008 har Kunnskapsdepartementet startet et arbeid for også å innlemme instituttsektoren og helseforetakene i en felles database for vitenskapelig publisering. Lykkes dette, vil informasjon om all offentlig finansiert forskning i Norge bli tilgjengelig i én bibliografisk ressurs; det foregår også aktiviteter for å kunne gjøre selve publikasjonene i elektronisk form tilgjengelige for alle via den bibliografiske basen.

Danmark: den norske modellen sett under ett
Implementering av den norske modellen er i gang i Danmark, motivert av regjeringens beslutning om å øke bevilgningene til forskning betydelig i årene som kommer, hvis universitetssektoren kan vise til dokumenterte resultater. Den nye modellen skal tre i kraft fra budsjettåret 2010. Jesper W. Schneider ved Aalborg universitet har analysert den norske modellen. Han understreker betydningen av å implementere både dokumentasjonsdatabasen for forskningspublikasjoner og indikatoren. ”[Den norske] modellens to elementer […] skal sees som en helhet”, sier han.

Finland: ulike forskningsområder – ulike indikatorer?
Undervisningsministeriet i Finland har nylig utnevnt en arbeidsgruppe for å utvikle en nasjonal database for utdannings- og forskningsaktiviteter ved finske universiteter. ”Den norske modellen, som måler både kvalitet og kvantitet med sitt nye poengsystem, er særlig interessant for Finland”, sier Hanna-Mari Pasanen ved Universitetet i Tampere i Forskningspolitikk 2008/1. Den finske debatten omkring dette temaet omfatter også en diskusjon om hvorvidt ulike indikatorer bør tas i bruk for ulike fag- og forskningsområder.

Sverige: publikasjoner og siteringer
En nylig publisert offentlig utredning i Sverige (SOU) Resurser för kvalitet fremlegger en bibliometrisk modell basert både på vitenskapelige publikasjoner og siteringer. Parallelt pågår en prosess ved svenske universiteter, for å etablere et felles system for dokumentering av forskningspublisering. Dokumentasjonssystemet er inspirert av den norske modellen, mens indikatoren ligger nærmere en bibliometrisk modell som Flandern er i ferd med å gå bort i fra. Mange svenske universiteter oppretter også egne bibliometriske institusjoner som har til oppgave å utarbeide analyser av institusjonens vitenskapelige publisering for universitetsledelsen og øvrige beslutningstakere.


(Forskningspolitikk 2008/1, hele publikasjonen er tilgjengelig her)


Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her