NordForsk finansierar samverkan mellan kvalitetsregister för tonsilloperation i Norden

NordForsk finansierar samverkan mellan kvalitetsregister för tonsilloperation i Norden

18.12.2015
NordForsk finansierar projektet ’Samverkan mellan kvalitetsregister för tonsilloperation i Norden’ med 250 000 NOK. Syftet med projektet er spridning av goda rutiner för att förbättra vården kring tonsilloperation i de nordiska länderna och bygga upp en nordisk forskningsinfrastruktur.

Tonsilloperation är ett av de vanligaste ingreppen på barn och ungdomar i världen. Förra året utfördes ca 14 000 operationer bara i Sverige. Den vanligaste orsaken till operation är andningsuppehåll under sömn hos förskolebarn följt av infektionsorsakade besvär hos tonåringar.

Registerdata visar att en mycket stor andel av de patienter som får sina tonsiller opererade blir besvärsfria, men tyvärr kan blödning efter ingreppet nödvändiggöra återinläggning på sjukhus. En stor andel av patienterna upplever även smärta. Tonsilloperationsregistret har funnit i Sverige sedan 1995 och samlar in data från professionen avseende indikation, operationstekniker och operationsmetod.

Två nordiska länder planerar nu att starta egna nationella tonsillregister, nämligen Norge och Danmark. Båda länderna kommer använda de svenska variabeldefinitionerna och då harmoniserade register byggs upp får man i princip ett nordiskt register med en större patientpopulation inom den nordiska forskningsstrukturen. Det betyder att man får större möjligheter att studera ovanliga händelser och förlopp, och kan, med större säkerhet, dra relevanta slutsatser. Resultatet bör bli en förbättrad vård och säkerhet för patienterna. Detta är särskilt viktigt då majoriteten av patienterna inom detta område är barn så att man snabbt kan föra ut resultat i vården.

Projektet indelas i en inledande fas med etablering av nationella tonsillregister med gemensamma variabler i tre-fyra nordiska länder. Dessa skall redovisas i en gemensam rapport för återkoppling och jämförelse av resultat. En infrastruktur skapas för fortsatt nordisk samverkan kring ”best-practice”, forskning och kunskapsdelning och spridning.

Projektledare: , docent, ÖNH-kliniken, Sahlgrenska sjukhuset, Sverige. 

Kontaktpersoner NordForsk:

Seniorrådgivare Maria Nilsson maria.nilsson@nordforsk.org   

Seniorrådgivare Marianne Aastebøl Minge marianne.minge@nordforsk.org

Text: Tor Martin Nilsen

 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her