NordForsk-komité skal styrke nordisk samarbejde om forskningsinfrastruktur

Foto: Jakob Chortsen

NordForsk-komité skal styrke nordisk samarbejde om forskningsinfrastruktur

06.03.2019
NordForsks komité for nordisk forskningsinfrastruktur (NRICC) afholdt i december et møde i Oslo, hvor også en række stakeholdere deltog i diskussionen om status på det nordiske samarbejde på området, og hvordan man bedst muligt faciliterer og videreudvikler samarbejdet.

Den nordiske samarbejdskomité for forskningsinfrastruktur (NRICC) under NordForsk har for nylig afholdt et møde i Oslo, hvor også en række stakeholdere deltog i diskussionen om status på det nordiske samarbejde på området, og hvordan man bedst muligt faciliterer og videreudvikler samarbejdet.

En række aktører, som alle arbejder med infrastruktur enten på nationalt eller internationalt plan, var inviteret til mødet i Oslo. Komitéens formand, Riitta Maijala, vicedirektør for forskning ved Finlands Akademi, indledte dagen med at fremhæve komitéens vigtigste opgaver: At identificere muligheder for nordisk forskningsinfrastruktursamarbejde, at give strategisk rådgivning til NordForsks bestyrelse og de organisationer, komitémedlemmerne kommer fra, når det gælder nordiske tiltag, og at forankre disse i landene.

Ydermere lagde Maijala op til en diskussion blandt deltagerne om, hvordan man styrker nordisk brug af forskningsinfrastrukturer på tværs af landegrænserne, og hvordan man øger interaktionen mellem nuværende, nationale infrastrukturer for at dele ’best practice’ på området. Desuden kom man også ind på, hvordan man kan styrke nordisk deltagelse i planlægningen og implementeringen af europæiske og internationale infrastrukturprojekter.

Med på en skype-forbindelse fra Grækenland var også Yannis Ioannidis, som er den græske ESFRI-delegerede (The European Strategy Forum on Research Infrastructures) og medlem af ESFRI Executive Board samt præsident og generaldirektør hos ATHENA Research and Innovation Center, som kort fortalte om status på udviklingen i ESFRI-samarbejdet. I den forbindelse kom Asbjørn Mo fra Norges Forskningsråd ind på det paradoks, at de nordiske lande hver for sig allerede er en del af internationale projekter, men at nordisk samarbejde på området fortsat ikke er fuldt så udbredt.

To repræsentanter fra allerede eksisterende, nordiske forskningsinfrastrukturnetværk, Kristian Hveem fra Nordic Biobank Initiative og Kay Gastinger fra Nordic NanoLab Network, var inviteret for at fortælle om erfaringer, som er opnået indenfor rammerne af deres respektive netværk. De fremhævede begge to den merværdi, det vil give at arbejde sammen på nordisk niveau; Blandt andet ved at man deler ”best practice” med hinanden, inden for uddannelse og ved at man sammen står stærkere på den internationale scene.

Ønske om et stærkere nordisk samarbejde
Det var også et emne, som blev taget op under en mini-workshop og den afsluttende paneldebat, hvor Riitta Maijala, Kristian Hveem fra Nordic Biobank Collaboration ved NTNU og Per Dannetun fra ved Linköping Universitet og repræsentant for Swedish University Collaboration on Research Infrastructure (URFI) blandt andet kom ind på, at der fortsat er et stort, uforløst potentiale i tværnationalt, nordisk samarbejde om forskningsinfrastruktur.

Et af dagens hovedpointer var således, at infrastrukturkomitéen og øvrige aktører skal arbejde på tiltag, som skal styrke og øge brugen af nordisk forskningsinfrastruktur og, når det er relevant, opnå indflydelse på og knytte dette til europæisk og global infrastruktur.

FAKTA
“Nordic Research Infrastructure Co-operation Committee” (NRICC) blev nedsat af NordForsks bestyrelse i 2016 og har som hovedformål at understøtte en fællesnordisk indsats for forskningsinfrastrukturer og belyse den nordiske merværdi, som et sådant samarbejde kan medføre. Komitéen fungerer som en rådgivende gruppe for NordForsks bestyrelse, når det gælder forskningsinfrastrukturområdet.

Komitéen ser på blandt andet på nordiske finansieringsmekanismer for forskningsinfrastruktur, hvordan man øger brugen og adgangen til forskningsinfrastrukturer på tværs af landegrænser, og endelig hvordan man internationalt kan styrke samarbejdet på området.

Læs mere om det nordiske forskningsinfrastruktursamarbejde

Tekst: Jakob Chortsen

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her