NordForsk publicerar utvärdering av fem nordiska samarbetsorgan

Special Advisory Group. From the left: Kenneth Ruud, Krista Varantola (Chair), Hallgrímur Jónasson, Agneta Bladh and Jens Oddershede. Photo: NordForsk/Terje Heiestad.

NordForsk publicerar utvärdering av fem nordiska samarbetsorgan

22.06.2015
Som en del av en strategisk analys av de nordiska universitetens forskningssamarbete, har NordForsk låtit genomföra en vetenskaplig utvärdering av fem nordiska samarbetsorgan.

Som en del av en strategisk analys av de nordiska universitetens forskningssamarbete, har NordForsk låtit genomföra en vetenskaplig utvärdering av fem nordiska samarbetsorgan: Nordiska institutet för Asienstudier (NIAS), Nordiska institutet för sjörätt (NIfS), Nordiska institutet för teoretisk fysik (NORDITA), Nordiskt vulkanologiskt institut (NORDVULK), samt den nordiska forskningsverksamheten vid Samiska högskolan i Kautokeino (f.d. Nordiskt samiskt institut). Samarbetsorganens vetenskapliga kvalitet och relevans har utvärderats av internationella expertpaneler tillsatta av NordForsk. Utvärderingsrapporterna publiceras nu på NordForsks hemsida.

Strategisk analys

Utvärderingen av de fem samarbetsorganen är en del av en bredare strategisk analys över vilka forskningsområden som bör prioriteras inom nordiskt universitetssamarbete. Analysen har sitt ursprung i NordForsks strategi samt ett uppdrag från Nordiska ministerrådet. NordForsks styrelse har utpekat en nordisk rådgivargrupp på hög nivå, som har tillsyn över analysen. Analysen undersöker kriterier och finansieringsmekanismer för nordiskt forskningssamarbete och görs i dialog med Nordiskt Universitetssamarbete NUS och de nationella rektorsråden.

Värdefulla resultat

“Utvärderingen av institutens verksamhet belyser hur nordiskt samarbete skapar mervärde”, förklarar rådgivargruppens ordförande, kansler emerita Krista Varantola. “På detta sätt utgör utvärderingen ett värdefullt inslag i analysarbetet, även om den inte i sig ger grund till någon framtida finansiering”. Rådgivargruppens sammanfattning av utvärderingen av de fem samarbetsorganen kan läsas här.

Kartläggning och dialog med nordiska universitet

För att bredda bilden av de nordiska universitetens samarbete, har NordForsk också beställt en studie av Gaia Consulting, som kartlägger existerande samarbeten. Studien publiceras i höst. 

Under våren har medlemmarna av rådgivargruppen också mött rektorsråden i de nordiska länderna och diskuterat universitetens syn på nordiskt samarbete.

Workshop i september

NUS och NordForsk inbjuder universitetsledningen från nordiska universitet, samt representanter från forskningsråd och ministerier till en workshop i Oslo den 21 september, för att diskutera hur nordiskt forskningssamarbete kan stärkas och förnyas. Vid workshopen kommer också rådgivargruppens preliminära förslag för framtida finansieringsmekanismer att dryftas. 

Rekommendationer till NordForsk

Den strategiska analysen utmynnar i rekommendationer till NordForsk gällande lämpliga kriterier och finansieringsmekanismer för att skapa mervärde genom forskningssamarbete mellan nordiska universitet. Rådgivargruppens slutrapport publiceras vintern 2015/2016. 

 

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her