NordForsk satser på samfunnssikkerhet

Bengt Sundelius. Foto: © Terje Heiestad

NordForsk satser på samfunnssikkerhet

31.10.2011
- Samfunnssikkerhet og beredskap har stått høyt på den nordiske parlamentariske agendaen i mange år, men inntil nå har ikke mye skjedd i samarbeid når det gjelder forskning, sier professor i statsvitenskap med fokus på krisehåndtering og internasjonalt samarbeid, Bengt Sundelius. Dette kan det nå bli en forandring på. NordForsk bevilger 300 000 NOK til en forstudie på samfunnssikkerhet.

Trusler mot sikkerhet i samfunnet vårt kan være både natur- og menneskeskapte. Det kan dreie seg om klimaforandringer som påvirker natur og levesett, kollaps i infrastruktur som energi- og vannforsyning, organisert kriminalitet eller terrorisme. Felles for disse samfunnsutfordringene er at de er grenseoverskridende. Nordisk samarbeid kan være avgjørende.

- Åpenheten rundt samfunnssikkerhet og måten vi planlegger beredskap på er spesiell for våre nordiske land, sier Professor Bengt Sundelius ved Uppsala universitet og Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i Sverige. Han var en av deltakerne i den nordiske arbeidsgruppen for økt samarbeid om forskning, utredning og utvikling innen samfunnssikkerhet og beredskap, en av seks samarbeidsgrupper som ble opprettet i kjølvannet av de nordiske Haga-erklæringen fra april 2009. I denne erklæringen besluttet de nordiske ministrene med ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap å styrke det nordiske samarbeidet om samfunnssikkerhet og beredskap.

Arbeidsgruppen har fokusert på forskning knyttet til større hendelser som utløser behov på tvers av flere sektorer og landegrenser – såkalte Grand Challenges. Ingen land kan håndtere disse utfordringene alene, noe som aktualiserer behovet for samarbeid på forskningsområdet.

Konkrete steg framover

I sin rapport anbefaler arbeidsgruppen at NordForsk involveres i det videre arbeidet for å utforske mulighetene for et økt samarbeid på forskningsfeltet.

– Å bidra til tverrfaglige forskningsprogrammer for å møte de store samfunnsmessige utfordringene, eller Grand Challenges, er strategisk svært viktig for NordForsk. Det er derfor naturlig for oss å ta del i et økt samarbeid på dette området nå, forteller NordForsks direktør Gunnel Gustafsson. - Det kan finnes interesse blant både politikere og finansiører i Norden for et samarbeid på dette området, og denne forstudien skal utforske mulighetene for et nytt nordisk program eller Nordic Centre of Excellence, sier NordForsks direktør Gunnel Gustafsson.

Professor Bengt Sundelius blir leder for det nye forprosjektets arbeidsgruppe, som skal rapportere til NordForsk innen 1. juli 2012.

Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: Terje Heiestad

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her