NordForsk støtter nordisk LifeWatch-samarbeid

20.02.2012
NordForsk har besluttet å støtte et nordisk LifeWatch-samarbeid om biodiversitet med 500 000 NOK.
NordForsk støtter nordisk LifeWatch-samarbeid

Foto: Johannes Jansson, norden.org

Godt fungerende og bæredyktige økosystemer med biologisk mangfold er en forutsetning for en bærekraftig fremtid. Mange økosystemer er sterkt påvirket av menneskelig aktivitet, og det er et behov for å iverksette effektive retningslinjer og strategier for å bevare truede arter og økosystemer.

Forskning på biodiversitet (biologisk mangfold) er på vei inn i en ny fase, hvor omfattende innsamling av informasjon over tid kan kombineres med moderne eVitenskap.

ESFRI-prosjektet LifeWatch har som mål å etablere en stor infrastruktur innenfor forskning på biologisk mangfold og økosystemer, og dermed skape et transparent system for utveksling av data. Dette vil bygge på tidligere initiativer for utvikling av databaser, standarder og systemer.

Et sterkere nordisk samarbeid på dette feltet kan bidra til mer forskning, mer effektiv politikk og styringsstrategier innenfor dette feltet, i tillegg til å bidra til å fremme de nordiske landene i utviklingen av det europeiske LifeWatch. Hovedmålet med prosjektet vil være å kartlegge eksisterende, relevante databaser og tidsserier, samt å utforske mulighetene for å etablere kompatible nordiske eSystemer for data på biologisk mangfold.

Finansieringen av dette samarbeidet er i tråd med NordForsks strategiske mål om å tilrettelegge for en felles nordisk stemme på den internasjonale arenaen for forskningsinfrastruktur.

Les mer om LifeWatch here

Kontaktpersoner

Prosjektkoordinator, Norge: Tor G. Heggberget, Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Finland: Martin Forsius, Finnish Environment Institute (SYKE) og Kari Laine, University of Oulu

Danmark: Kurt Nielsen, DMU

Sverige: Ulf Gärdenfors, ArtDatabanken

Island: Starri Heidmarsson, The Icelandic Institute of Natural History

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her