Nordisk-russisk forskningssamarbeid: Workshop i St. Petersburg

28.11.2007
Workshop om nordisk-russisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning ble arrangert i St. Petersburg 11.-13. november 2007. "NORIA meets Russia. Nordic and Russian cooperation in research and research training" samlet 61 forskere, akademikere,og beslutningstakere fra Norden og Russland til samarbeidsseminar.
 Nordisk-russisk forskningssamarbeid: Workshop i St. Petersburg
Samarbeidsmekanismer og "Best Practice"
Det var sterk enighet på seminaret om at behovet for et tettere nordisk-russisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning er åpenbart. Det er viktig å finne frem til effektive mekanismer som kan sikre smidige samarbeidsløsninger, og å identifisere såkalt best practice. NordForsk arbeider med å sammenfatte resultatene fra seminaret i en rapport som kan danne grunnlaget for fremtidige fellessatsninger mellom Norden og Russland på dette feltet.

Målsetninger
De langsiktige målene for samordningsaktiviteter som denne workshop-en i St. Petersburg er å senke tersklene for samarbeid mellom Norden og Nordvest Russland innenfor forskning og forskerutdanning, å utforske nye aspekter og nye måter å samarbeide på, samt å styrke kontaktflatene og samarbeidsaktivitetene i Nord-Europa.

Innledende taler
Ordstyrer for seminaret var Kari Kveseth, styreleder i NordForsk og internasjonal direktør i Norges Forskningsråd. I åpningstalen la hun vekt på nødvendigheten av et godt samarbeid mellom naboregionene Norden og Nordvest Russland, og understreket at hele Nord-Europa vil tjene på et slikt samarbeid.

Gard Titlestad fra Nordisk Ministerråd (NMR) skisserte NMRs strategi for å samle nordiske krefter og skape synergier og sammen møte de utfordringer og muligheter som globaliseringen medfører. Han understreket det viktigste instrumentet for Russlandssamarbeid fremover, vil være The Knowledge-Building and Networking Programme for the North-West Russia. Forberedende samtaler med de russiske programpartnerne forventes å fortsette utover vinteren, og vil trolig bli avsluttet våren 2008.

Harry Zilliacus fra NordForsk presenterte NordForsks tilnærminger til et nordisk samarbeid med Nordvest-Russland. I 28 % av alle NoprdForsk-støttede nettverk og programmer inngår det russiske deltagere, baltiske partnere deltar i hele 53 %.

Tematiske sesjoner
Det videre arbeidet på seminaret foregikk i tematiske sesjoner. Det ble arrangert sesjoner innenfor følgende områder:
  • Strategi og finansiering, policy
  • Programmer og utlysninger: erfaringer fra internasjonale organisasjoner
  • Nettverkvirksomhet i et forskningsperspektiv
  • Informasjon og administrasjon – distribusjon av informasjon, kommunikasjon, identifisering av aktuelle partnere og forskergrupper
Workshop-en “NORIA meets Russia. Nordic and Russian cooperation in research and research training” ble organisert av NordForsk og Council of Rectors of the North-West Russia. Universitetet i St. Petersburg var vertskap for seminaret.


(Yana Bocharova & Andrey Anisimov, NCM St. Petersburg. Redigert av NordForsk.)
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her