Nordisk-russisk forskningssamarbeid: Workshop i St. Petersburg

28.11.2007
Workshop om nordisk-russisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning ble arrangert i St. Petersburg 11.-13. november 2007. "NORIA meets Russia. Nordic and Russian cooperation in research and research training" samlet 61 forskere, akademikere,og beslutningstakere fra Norden og Russland til samarbeidsseminar.
 Nordisk-russisk forskningssamarbeid: Workshop i St. Petersburg
Samarbeidsmekanismer og "Best Practice"
Det var sterk enighet på seminaret om at behovet for et tettere nordisk-russisk samarbeid innen forskning og forskerutdanning er åpenbart. Det er viktig å finne frem til effektive mekanismer som kan sikre smidige samarbeidsløsninger, og å identifisere såkalt best practice. NordForsk arbeider med å sammenfatte resultatene fra seminaret i en rapport som kan danne grunnlaget for fremtidige fellessatsninger mellom Norden og Russland på dette feltet.

Målsetninger
De langsiktige målene for samordningsaktiviteter som denne workshop-en i St. Petersburg er å senke tersklene for samarbeid mellom Norden og Nordvest Russland innenfor forskning og forskerutdanning, å utforske nye aspekter og nye måter å samarbeide på, samt å styrke kontaktflatene og samarbeidsaktivitetene i Nord-Europa.

Innledende taler
Ordstyrer for seminaret var Kari Kveseth, styreleder i NordForsk og internasjonal direktør i Norges Forskningsråd. I åpningstalen la hun vekt på nødvendigheten av et godt samarbeid mellom naboregionene Norden og Nordvest Russland, og understreket at hele Nord-Europa vil tjene på et slikt samarbeid.

Gard Titlestad fra Nordisk Ministerråd (NMR) skisserte NMRs strategi for å samle nordiske krefter og skape synergier og sammen møte de utfordringer og muligheter som globaliseringen medfører. Han understreket det viktigste instrumentet for Russlandssamarbeid fremover, vil være The Knowledge-Building and Networking Programme for the North-West Russia. Forberedende samtaler med de russiske programpartnerne forventes å fortsette utover vinteren, og vil trolig bli avsluttet våren 2008.

Harry Zilliacus fra NordForsk presenterte NordForsks tilnærminger til et nordisk samarbeid med Nordvest-Russland. I 28 % av alle NoprdForsk-støttede nettverk og programmer inngår det russiske deltagere, baltiske partnere deltar i hele 53 %.

Tematiske sesjoner
Det videre arbeidet på seminaret foregikk i tematiske sesjoner. Det ble arrangert sesjoner innenfor følgende områder:
  • Strategi og finansiering, policy
  • Programmer og utlysninger: erfaringer fra internasjonale organisasjoner
  • Nettverkvirksomhet i et forskningsperspektiv
  • Informasjon og administrasjon – distribusjon av informasjon, kommunikasjon, identifisering av aktuelle partnere og forskergrupper
Workshop-en “NORIA meets Russia. Nordic and Russian cooperation in research and research training” ble organisert av NordForsk og Council of Rectors of the North-West Russia. Universitetet i St. Petersburg var vertskap for seminaret.


(Yana Bocharova & Andrey Anisimov, NCM St. Petersburg. Redigert av NordForsk.)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her