Ny NORBAL-statstikk: liten nedgang i antall doktorgrader

05.02.2008
I Norden og Baltikum ble det til sammen avlagt 6 625 doktorgrader i 2006. Dette gir en nedgang på 160 doktorgrader i forhold til 2005. Statistikkbasen over nordiske og baltiske doktorgrader (1990-) kan nå studeres online i ny design og med utbedret funksjonalitet: NORBAL .
 Ny NORBAL-statstikk: liten nedgang i antall doktorgrader
Noen hovedfunn 2006
Av det samlede antall doktorgrader i regionen i 2006 ble om mer en 40 prosent avlagt i Sverige, 20 prosent i Finland og om lag 15 prosent hver i Danmark og Norge. De baltiske land samlet stod for en knapp tiendedel.

Selv om det har vært en liten reduksjon det siste året, har tilgangen på forskere med doktorgrad økt betydelig, fra i størrelsesorden 3500 årlig på begynnelsen av 90-tallet til 6500 årlig etter tusenårsskiftet. Samlet siden 1990 og til og med 2006, har nesten 84 000 personer avlagt en doktorgrad i den nordisk-baltiske region.

Kvinneandelen blant doktorandene lå på 45,3 prosent i 2006 – en liten nedgang på 0,3 prosentpoeng fra året før. Dette er en betydelig økning siden 1990, da kvinneandelen var 27 prosent. Økningen skyldes først og fremst utviklingen i de nordiske land. I de baltiske land har kvinnene gjennom hele perioden stått for en høy andel av doktorgradene, hele 57 % i 2006. Den høyeste kvinneandelen blant de nordiske land finner vi i Finland og Sverige med henholdsvis 47 og 46 prosent, mens Danmark og Norge ligger noe lavere med henholdsvis 41 og 38 prosent.

Nye NORBAL
NORBAL viser utviklingen i antall avlagte doktorgrader og antall doktorgradsstudenter i Norden og Baltikum siden 1990. Dataene presenteres nå på en fleksibel og brukervennlig måte ved hjelp av visningsprogrammet Nesstar, med enkle menyvalg og gode grafiske løsninger. Doktorgradsstatistikken viser antall avlagte doktorgrader, antall doktorgradsstudenter og gjennomsnittsalder/medianalder i Norden og Baltikum fordelt etter følgende variabler:
  • Land (Norden: Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Baltikum: Estland, Latvia og Litauen)
  • Fagområder: Humaniora, samfunnsvitenskap, matematikk og naturvitenskap, teknologi, medisin- og helsefag og landbruksvitenskap og veterinærmedisin
  • Doktorgradstype: Vanlig/Phd, klassisk, lisensiat (Finland og Sverige)
  • Kjønn: kvinner, menn og begge kjønn
  • År: 1990-2006 (med årlig oppdatering)

NORBAL drives av Norsk Institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU STEP) og finansieres av NordForsk.


Dataene kan brukes fritt av alle så lenge NORBAL oppgis som kilde.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her