Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata

Nya perspektiv på datahantering och öppna forskningsdata

18.10.2018
Den 3. oktober anordnades en nordisk workshop om god datahantering i Stockholm. Workshopen var ett samarrangemang mellan Vetenskapsrådet, NordForsk och NeIC (Nordic e-Infrastructure Collaboration). Fokus för dagen var strategiskt arbete med datahanteringsfrågor, ökad användning av FAIR-principer och öppen tillgång till forskningsdata samt potential för nordiskt samarbete.

Syftet med evenemanget var att samla nordiska intressenter som arbetar strategiskt med datahanteringsfrågor och förbättrad tillämpning av FAIR-principerna inom forskningsdata. Deltagarna bestod av bland annat forskare, representanter för universitet och forskningsfinansiärer från de nordiska länderna.

Vi lever idag i en värld där den digitala informationen präglar vår vardag. Det ställer nya utmaningar på forskningsvärlden, där förväntan på relevans och god kvalitet på forskningsdata också innefattar ökad öppen tillgång till sådan data. För att åstadkomma det finns det idag ett starkt behov av att förnya och vidareutveckla traditionella metoder för datahantering och frambringa nya sätt att öka kvalitet, beständighet, relevans, öppenhet och återanvändbarhet av forskningsdata.

En av de viktigaste utmaningarna för öppen tillgång till forskningsdata inom Norden tycks vara tillgången till data. När det gäller öppenhet lyftes några huvudprioriteringar under dagen, som till exempel:

  • behov av ökad kunskap om datahantering/FAIR/öppna forskningsdata på alla nivåer
  • samordning av arbetet för att undvika dubbla konstellationer
  • implementering av datahanteringsplaner för att definiera och göra ansvarsområden synliga
  • finansiärernas roll i att lyfta fram behov av datahanteringsplaner
  • investeringar i infrastrukturer, tekniska lösningar och support
  • incitament och erkännande för forskare att dela med sig av data, vilket leder till behov av förändrade arbetssätt för att främja god datahantering

Under workshopen presenterades flera sätt att arbeta med datahanteringsplaner och olika verktyg. Deltagarna diskuterade fördelar som datahanteringsplaner tillför under hela datahanteringscykeln vad gäller planering av arbete och tjänster kopplade till datahanteringsbehov, exempelvis lagring och beräkningskapacitet. Datahanteringsplaner kan således vara till nytta för att definiera och klargöra roller och ansvar för datahantering under olika stadier av den digitala informationens livscykel.

Sammantaget finns det många möjligheter och utmaningar inom detta område där det finns fördelar och möjligheter med mer nordisk samverkan. Flera av deltagarna uttryckte ett mervärde med att diskutera dessa strategiska frågor på en nordisk nivå, och framförde ett önskemål om att det anordnas fler nordiska arrangemang kring datahantering och öppen tillgång till forskningsdata i framtiden.

Läs en rapport från workshopen (på engelska). 

Text: Sanja Halling/Vetenskapsrådet 

 

Maria Nilsson - Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Kontaktperson Maria Nilsson
Spesialrådgiver, Leder for Helse- og velferdsprogrammet
Work +47 993 80 264
Sverker Holmgren - Programdirektør for Nordisk eVitenskaps Globaliseringsinitiativ (NeGI)
Kontaktperson Sverker Holmgren
Programdirektør for Nordisk eVitenskaps Globaliseringsinitiativ (NeGI)
Work +46 70 425 07 97
Gudmund Høst - Direktør for Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC)
Kontaktperson Gudmund Høst
Direktør for Nordic eInfrastructure Collaboration (NeIC)
Work +47 958 16 846
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her