Nytt nordisk strategidokument fra NOS-M

Nytt nordisk strategidokument fra NOS-M

14.11.2014
Nordisk samarbeidsnemnd for medisin (NOS-M) lanserte i forrige uke strategidokumentet, «Nordic Potential in Medical Research – Cooperation for Success».

Lanseringen fant sted i tilknytning til NOS-Ms workshop i Stockholm 6. november og det nye strategidokumentet er en videreføring av det forrige som ble publisert i 2011. Bakgrunnen for strategidokumentet er å bygge et enda sterkere nordisk samarbeid som i tillegg kan være med på å sette forskningsagendaen i Europa.

Publikasjonen peker på biobanker og registre, og persontilpasset medisin som områder hvor de nordiske landene gjennom samarbeid har en mulighet til å bli verdensledende. Videre mener NOS-M at søkelyset fortsatt må rettes mot å bedre karrieremulighetene for medisinske forskere og sikre samarbeid og investering i basalforskning som grunnlag for videre suksess i klinisk forskning.

I strategidokumentet er det også flere oversikter over hvordan Norden gjør det samlet som forskningsaktør og OECDs tall viser at Norden har en sterkere økonomi per innbygger enn de største økonomiene i Europa og USA. Komiteen understreker også at medisinsk forskning historisk sett har hatt høy prioritet i de nordiske landene og at Norden bruker mer penger per innbygger både totalt og av offentlige bevilgninger enn både Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Nederland.

NOS-M uttaler at målet med den nordiske strategien for medisinsk forskning er å vise at Norden kan oppnå enda bedre resultater internasjonalt med et tettere samarbeid. Her er de nordiske biobankene og registrene et godt eksempel og utgangspunkt for hva som kan oppnås. De nordiske landene har unike personnummer og en sterk offentlig helsetjeneste som gir enorme muligheter hvis man kobler data på tvers av de nordiske landene. På den måten kan Norden sammen bidra til å svare på nye komplekse spørsmål og som kan bedre helse og livskvalitet globalt.

Forslaget er i tråd med Könberg-rapporten der et forslag anbefaler at det nordiske forskningssamarbeidet knyttet til dataregistre, biobanker og kliniske studier skal styrkes gjennom å etablere et virtuelt nordisk registersenter. Samtidig er NOS-M og Könberg enige om at lover og regler for bruk av slike opplysninger må samordnes og at det skjer på en forsvarlig måte.

Les «Nordic Potential in Medical Research – Cooperation for Success»

Om NOS-M:

NOS-M er samarbeidskomitéen for medisinsk forskning i Norden og fremmer nordisk samarbeid på feltet gjennom informasjonsutveksling, koordinering og konkrete nordiske samarbeidsprosjekter. NordForsk har siden 2013 hatt sekretariatet for NOS-M.

Tekst: Stig Slørdahl og Tor Martin Nilsen 

Foto: Tor Martin Nilsen

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her