Nyttige nordiske erfaringer : Ny norsk strategi for forskningssamarbeidet med EU

21.05.2008
– Det nordiske samarbeidet innenfor rammen av NORIA kan være en god plattform for deltakelse i det 7. rammeprogrammet (FP7), for det videre arbeidet med åpning av nasjonale FoU-programmer og for deltakelse i ERA, heter det i strategien for Norges samarbeid med EU om forskning og utvikling, som Kunnskapsdepartementet la frem 14. mai 2008.
 Nyttige nordiske erfaringer : Ny norsk strategi for forskningssamarbeidet med EU
Nordiske erfaringer og NordForsk
Strategien trekker frem verdien av lange erfaringer med nordisk samarbeid innenfor forskning, og løfter frem NordForsks samarbeidsvirksomhet og NCoE-programmet som et instrument som styrker den nordiske forskningen og forskernes posisjon i EU-sammenheng. ”Det er en ambisjon i det nordiske samarbeidet å arbeide mot felles utlysninger og åpning av nasjonale forskningsprogrammer, på samme måte som i EU. Gjennom NordForsk, som er et organ under Nordisk ministerråd for nordisk samarbeid innenfor forskning og forskerutdanning, etableres dessuten ”Nordic Centres of Excellence” innenfor områder som mat, ernæring og helse og velferdsforskning. Det er et mål er at sentrene skal bidra til at de nordiske landene skal stå sterkere sammen i konkurransen om europeisk forskningsfinansiering.”

Strategi for god ressursutnytting
Strategien skal bidra til at Norge har en koordinert og strategisk tilnærming til samarbeidet med EU. ¬

– Strategien skal sikre at ressursene blir utnyttet på en god måte, sier Norges Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland i en pressemelding.

”For Norge ligger det store muligheter i et tettere samarbeid med de andre nordiske
landene også om deltakelsen i forskningssamarbeid i Europa”, heter det videre i strategien. ”Det nordiske samarbeidet innenfor forskning ses i økende grad i sammenheng med det europeiske samarbeidet. EU har de senere år fått stadig større betydning for de nordiske landene, ikke minst gjennom rammeprogrammene for forskning og teknologisk utvikling.”

FP7, ERA og økt påvirkning
Strategiens mål, strategier og tiltak relateres til tre innsatsområder: Norsk deltagelse i FP7 skal forsterkes både med hensyn på temaer, aktører og i forhold til kunnskapsspredning og utnyttelse av resultater. Videre skal Norge utvikle en aktiv politikk for deltakelse i det europeiske forskningsområdet (ERA) gjennom koordinering og åpning av nasjonale FoU-programmer, koordinering og integrasjon av næringslivets FoU, og i forhold til europeisk kapital og kompetanse. Til slutt skal Norge være en godt koordinert aktør og aktivt søke å påvirke innholdet i samarbeidet med EU om forskning og utvikling for å øke relevansen av programmet for norske FoU-prioriteringer og -aktører. Kunnskapsgrunnlaget om norsk deltakelse i ERA og rammeprogrammet skal styrkes.


Last ned dokumentet ”Strategi for Norges samarbeid med EU om forskning og utvikling”.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her