OECD-møte om global og nasjonal forskningspolitikk i Oslo

26.02.2008
EUs forskningskommisær Janez Potocnik innleder på et OECD-møte om forskning og innovasjon i Oslo 3.–4. mars 2008. Globaliseringens utfordringer knyttet til rekruttering, infrastruktur, finansieringsmekanismer og evalueringer står på agendaen. Møtet vil se på OECDs rolle i forhold til de ulike utfordringene, men også på landenes politikkutforming på områdene.
 OECD-møte om global og nasjonal forskningspolitikk i Oslo
Hvordan kan nasjonal politikk tilpasses globale rammevilkår?
Møtet vil diskutere utfordringene som oppstår når de vitenskapelige disiplinene blir mer tverrfaglige og globale, mens evalueringer og finansieringssystemer fortsatt tar utgangspunkt i separate disipliner og har et nasjonalt fokus i større eller mindre grad.

Hovedsiktemålet med møtet er å diskutere og utvikle forslag til områder innenfor forsknings- og innovasjonspolitikken som OECD bør løfte frem de kommende årene.

OECDs rolle i globaliserte forsknings- og innovasjonsprosesser
Forskning og innovasjon spiller en stadig viktigere rolle for økonomisk vekst og produktivitet, og kan bidra til å finne løsninger på globale utfordringer knyttet til klima, energi, sikkerhet og helse. I denne sammenhengen får også fremvoksende økonomier, som Kina og India, stadig sterkere betydning for global politisk og økonomisk utvikling.

Globaliseringen påvirker også utviklingen av nye trender og tendenser innen vitenskapene og den bidrar til endringer i næringslivets innovasjonsprosesser.

Norges minister for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, åpner møtet. Blant innlederne er også forskningspolitisk rådgiver for den amerikanske presidenten Dr. John Marburger III.

(KD@ktulet 1-2008)
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her