Ökat hälsosamarbete

06.01.2015
Bo Könberg har presenterat 14 förslag på hur ett ökat samarbete över landsgränserna i Norden kan ge bättre folkhälsa och vidareutveckla sjukvården. Ett av förslagen är ett nordiskt virtuellt center för registerbaserad forskning och NordForsk lanseras som en möjlig administratör av detta center.
Ökat hälsosamarbete

Bo Könberg Bild: Pensionsmyndigheten

Sommaren 2013 gav Nordiska ministerrådet Sveriges tidigare sjukvårds- och socialförsäkringsminister, Bo Könberg, i uppdrag att skriva en oberoende rapport om hur det nordiska samarbetet inom hälsosektorn kan utvecklas och stärkas inom de närmaste 10 åren.

Nu har de 14 förslagen presenterats och Könberg hoppas att de nordiska hälsoministrarna ser potentialen i rekommendationerna och stödjer ett mer omfattande nordiskt hälsosamarbete.

– Syftet med rapporten var att ta reda på hur vi kan uppnå ett starkare nordiskt hälsosamarbete. De 14 förslagen identifierar områden som jag tror har en stor potential för förbättring och där ett närmare samarbete kan ge bättre och effektivare sjukvård, särskilt för dem som lider av sällsynta sjukdomar, säger Bo Könberg.

– Med ett större patientunderlag blir det lättare att forska på sällsynta sjukdomar och man kan få fram tillförlitligare resultat än vad vi kan med bara nationell forskning, tillägger han.

Stora möjligheter i registerbaserad forskning

Förslag fyra i Könbergs rapport är kopplat till registerbaserad forskning och rekommenderar att det nordiska forskningssamarbetet knutet till dataregister, biobanker och kliniska studier förstärks genom att inrätta ett virtuellt nordiskt registercenter.

– Ökad användning av register- och biobanksdata i forskningen kan bidra till att förstå orsakerna till och förebygga sjukdomar, hitta mer effektiva läkemedel och utveckla nya behandlingsmetoder. Åtgärder för att stärka det nordiska samarbetet inom detta område kommer att stärka Nordens ställning som en attraktiv forskningsregion och kan till exempel leda till ett större antal kliniska studier, vilket i sin tur ger snabbare tillgång till nya mediciner och behandlingsmetoder, säger Könberg.

Ett antal hinder

Könberg betonar att det finns många utmaningar som måste övervinnas för att man ska kunna använda nationella dataregister i forskningen.

– Det råder ingen tvekan om att det finns utmaningar i samband med förslagen, men potentialen är enorm. Innan vi kan gå vidare bör därför hälsoministrarna och de nordiska länderna lösa de tekniska, juridiska och etiska hindren som är knutna till datadelning över landsgränserna, säger han.

Ett nordiskt virtuellt center för registerbaserad forskning

Blir man eniga om hur man delar data i Norden, betonar Könberg investeringar i forskningsinfrastruktur och att det på sikt inrättas ett nordiskt virtuellt center för registerbaserad forskning.

– Ett sådant center skulle möjliggöra att våra unika dataregister och biobanker kan utnyttjas av forskare som en gemensam nordisk resurs. Det kan fungera som en samarbetsplattform med nationella aktörer, och dessutom kan arbetet fortsätta med att göra det enklare att bedriva registerbaserad forskning på nordisk nivå. Mitt förslag är att ett center av den här typen kan administreras av NordForsk, i nära samarbete med centrala nationella aktörer, avslutar Könberg.

Rapporten Det framtida nordiska hälsosamarbetet finns tillgänglig på norden.diva-portal.org

Denna artikel publicerades i NordForsk magasin 2014

Text: Tor Martin Nilsen

Bild: Pensionsmyndigheten

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her