Økt nordisk samarbeid innen forskningsinfrastruktur?

03.04.2007
ESFRI-veikartet avdekker en rekke utfordringer med hensyn til prioriteringer, konstruksjonsinvesteringer og inndekking av operative kostnader. Nordisk samarbeid kan bidra til å møte disse utfordringene, og merverdien av slikt samarbeid bør undersøkes nærmere. Dette var konklusjonene fra NordForsks ESFRI-workshop den 26. og 27. mars.
Møtet, som ble holdt på Voksenåsen Kultur og Konferansehotell i Oslo, samlet nøkkelpersoner fra nordiske forskningsråd og forskningsmiljøer. Deltagerne diskuterte ESFRI -veikartet (European Strategy Forum on Research Infrastructure) som kartlegger Europas behov for forskningsinfrastruktur de neste 10-20 årene. Veikartet representerer en stor mulighet for forskningsmiljøene og deltagerne diskuterte de ulike strategiene i de individuelle nordiske landene med hensyn til finansiering av nasjonale, nordiske og internasjonale forskningsinfrastrukturer sett i forhold til ESFRI. Målet var å identifisere samarbeidsområder og initiativer av felles nordisk interesse, og som et første skritt i den retningen utarbeidet man en oversikt over de viktigste forskningsinfrastrukturene i nordisk sammenheng.

Det var enighet om at nordisk samarbeid kan skape merverdi innenfor mange av de planlagte ESFRI-prosjektene. Denne muligheten bør utredes nærmere, i første omgang ved å konsultere de nordiske deltagerne i disse prosjektene. Møtedeltagerne understreket at en slik øvelse også vil kunne fungere som en forberedelse til NordForsks utlysning av midler til infrastruktur, som vil bli lansert i løpet av våren 2007. Utlysningen fokuserer på felles bruk av nordisk infrastruktur og vil støtte maksimum 15 prosjekter med opptil 1 million NOK hver.

Presentasjoner:
ESFRI arbeidsgrupper:
• ESFRI WG Physical Sciences and Engineering – Lars Börjesson
• ESFRI WG Biological and Medical sciences – Taina Pihlajaniemi
• ESFRI WG Social Sciences and Humanities – Bjørn Henrichsen
• ESFRI WG Environment – Eeva Ikonen
• E-Infrastructure reflection group – Leif Laaksonen

Nasjonale infrastrukturstrategier:
• Sverige – Lars Börjesson
• Finland – Mirja Arajarvi
• Danmark – Hans Müller Pedersen
• Norge – Ole Henrik Ellestad
• Island – Edda Lilja Sveinsdottir

Fremragende eksempler på felles nordisk bruk av forskningsinfrastruktur:
• Nordisk Optisk Teleskop – Johannes Andersen
• Nordic eScience Strategy Committee – Juni Palmgren

Møtereferat

Deltakerliste
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her