Rektor har ordet: Ny strategi för samarbetet

14.06.2004
Efter en intensiv vår, går nu processen med att definiera en övergripande strategi för nordiskt forsknings- och forskarutbildningssamarbete in i en ny fas.
Den 9 juni möttes de nordiska forsknings- och utbildningsministrarna i Reykjavik för att fastställa arbetsordningen för det fortsatta arbetet. Nästa viktiga datum blir den 25 september då ett mera utförligt förslag till organisation och stadgar kommer att framläggas. Att NorFA tillsammans med Forskningspolitisk råd (FPR) sannolikt blir centrala aktörer i förändringsprocessen poängterade Nordiska ministerrådets generalsekreterare Per Unckel vid ett uppskattat besök i Oslo i slutet av april. Per Unckel var också nöjd med att kunna notera att redan idag pågår samarbeten mellan Nordisk Innovationscenter och NorFA inom vissa gränsöverskridande projekt.

Visionen om att stegvis kunna integrera den baltiska regionen i det Nordiska samarbetet inom forskning, utbildning och innovation behandlades både vid ett temamöte om den "Nordliga dimension" i Helsingfors i april samt vid den av NorFA/FPR samarrangerade konferensen "Cooperation on Research Training in the Baltic Sea Area" som hölls i Riga i maj. De nordiska erfarenheterna från gemensamma forskarutbildningsprogram bedömdes utgöra en viktig faktor för upprättandet av nya regionala program både innanför och utanför EUs ramar.

Nordiska samarbetsnämnden för medicinsk forskning, Nordiska Ministerrådet och NorFA fastställde nyligen utnämnandet av tre nya Nordic Centers of Excellence (NCoE) inom ämnesområdet Molekylär Medicin. NorFA bidrar här med resurser till att bygga upp forskarutbildning inom ramen för dessa NCoE.

Vi är också mycket stolta över vår nya grafiska profil exemplifierad av det nya utseendet på NorFAs hemsida. Vi tackar vår informationschef Marika Muhonen Nilsen för hennes mycket goda insatser samtidigt som vi önskar hennes vikarie under föräldraledigheten, Bjørg Dystvold Nilsson, lycka till under det kommande året.

Anders Örn, NorFAs rektor
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her