Sats på energiskog i kampen mot drivhuseffekten

11.09.2007
Anlegging av energiskog gir miljøvennlige, ikke-fossile erstatninger til oljen som energikilde. Energiskog er en fornybar energiressurs og gir såkalt karbonnøytral brensel. Gjennom nye målinger har nordiske forskere nå påvist at energiskoger gjør stor nytte for seg i klimakampen også før de er hugget og omdannet til biodrivstoff: Energiskoger er storspisere av CO2. Også ”vanlig” skog forbruker CO2, men disse skogene avgir også CO2 til atmosfæren, viser forskningen.
 Sats på energiskog i kampen mot drivhuseffekten

Sverige, og i noen grad Danmark, kan fra tidligere vise til bevisste satsninger på anlegging av energiskog, men interessen fra skog- og jordbruksnæringen har vært forholdsvis liten. Forskerne oppfordrer nå politikerne til å vise større vilje til å utnytte det lagringspotensialet for CO2 som energiskoger utgjør.

Med finansiering fra NordForsk og de nordiske forskningsrådene har forskere i Sverige, Danmark, Island og Finland i snart 5 år samarbeidet i et virtuelt Nordic Centre of Excellence ”Nordisk senter for klimarelatert forskning” (NECC) for å avdekke hvordan klimaforandringene virker på ulike økosystemer i skogen, i havene, i byene våre og i våtmarker her på den nordlige halvkule.

Skogen gir og skogen tar
En studie fra 2007 av CO2-opptak i energiskog, viser at CO2-opptaket i slike skogsområder er mange ganger høyere enn i vanlig granskog: målt til cirka 15 tonn CO2 per hektar per år. Tidligere studier indikerer dessuten at det fulle potensialet kan være opp imot dobbelt så høyt.

Vanlige skogsområder kan ikke vise til de samme høye opptaksnivåene, og nå påviser forskerne dessuten at disse skogene også AVGIR store mengder CO2 i forbindelse med sluttavvirkning og ved stormfelling av skog. Det første året etter slike inngrep, vil skogen slippe ut store mengder CO2, viser NECCs målinger.

Stort potensial for CO2-lagring – om det finnes politisk vilje
Sverige har i flere år hatt tilskuddsordninger for anlegging av energiskog, men det har likevel vist seg å være vanskelig å få jord- og skogbrukere til å satse stort på slik skog: Støtten har ikke vært god nok, hevder næringen. Bruken av energiskog har til nå være liten også i Danmark og Finland. Finland er imidlertid ledende i EU innen produksjon av biomasse fra skog.

I lys av de seneste målinger og forskningsresultater, oppfordrer nå nordiske forskere til politiske tiltak som fremmer utnyttelse av det store potensialet for opptak av CO2 som ligger i anlegging av energiskog.
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her