Sats på grunnforskning for å sikre fremtiden

17.04.2007
En sterk satsning på grunnforskning er en forutsetning for å kunne møte de utfordringer globaliseringsprosessen fører med seg. Dette var en av hovedkonklusjonene fra presentasjonen som Esko Aho - Finlands tidligere statsminister– holdt på seminaret "Nordens konkurranseevne i en global verden".
Den pågående policydiskusjonen legger sterk vekt på behovet for utvikling av kunnskapssamfunnet, men avstanden til gjeldende budsjettrealiteter er stor. Nye tall for FoU-satsning i Norden viser at de skandinaviske landene brukte en mindre andel av BNP på FoU i 2005 enn i 2003, mens Island og Finland holdt seg på 2003-nivå.

Esko Aho – president for det finske nasjonalfondet for forskning og utvikling (Sitra) - fremholdt i sin presentasjon at et viktig element i Nordens evne til å møte dagens utfordringer er forskningsinvesteringer som har blitt gjort for flere år tilbake. For at vi også i fremtiden skal kunne opprettholde den Nordiske velferdsmodellen er det viktig med en fortsatt sterk satsning på forskning, ettersom alle økonomiske og sosiale målsetninger påvirkes av forskningsaktivitet.

Sterk satsning på forskning forutsetter at også det private næringsliv er med og trekker lasset. En studie* utført på oppdrag for Den europeiske kommisjonen viser i den sammenheng at mangelen på brukere som er villige til å betale for oppgraderte og nyskapende tjenester, er en hovedbarriere for bedrifters innovasjonssatsning. Norden står i en særstilling i dette henseende, fordi vi har særdeles tilpasningsdyktige og lærevillige brukergrupper. Dette er en styrkeposisjon vi i fremtiden bør bli bedre på å utnytte påpekte Aho.

Han understreket at den Nordisk konkurransefordelen bør bygges på løsninger som kombinerer alle de tre elementene - forskning, nye applikasjoner og informerte konsumenter.

Ytterligere en forutsetning for å gjøre Norden til en ledende region i Europa er at eksisterende grensehindringer overvinnes og et reelt "indre marked" for forskning skapes.

Seminaret i København den 29. og 30. mars samlet et sekstitalls representanter for næringsliv, universitet og politikk for å diskutere globaliseringens utfordringer i regi av Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her