SØK STØTTE NÅ: Søknadsfrist for NORIA-net er 3. oktober 2007

15.05.2007
Koordineringsprogrammet NORIA-net , som har som målsetning å styrke samarbeidet mellom forsknings- og innovasjons-finansierende organer i de nordiske landene, har frist 3. oktober 2007.
Målet med NordForsks støtteordninger er å styrke utveksling av ideer og kompetanse, bidra til økt mobilitet og til videreutvikling av den nordiske regionen som et felles område for forskning og utdanning. Slike forskningssamarbeid som disse støtteordningene gir midler til, er med på å befeste og utvikle Norden som en av de mest dynamiske regionene for forskning og innovasjon i verden.

Nyhetsbrev
Facebook