Statistikkbyråene vil gi enklere tilgang til data

Statistikkbyråene vil gi enklere tilgang til data

05.04.2018
I 2015 tildelte NordForsk samarbeidsprosjektet mellom de nordiske statistikkbyråene 14 millioner norske kroner. Prosjektet fikk navnet NordMAN, og hensikten er å etablere en felles nordisk løsning for å gi forskere enklere tilgang til nordiske mikrodata som er samlet inn for statistiske formål, samt en oversikt over eksisterende nordiske registre.

Norden har lang tradisjon for å samle inn administrative data om individer for statistiske formål. Denne tradisjonen har ført til at vi har mange ulike registre som ofte dekker flertallet av befolkningen og inneholder informasjon om det enkelte individ fra vugge til grav. Alle de nordiske statistikkbyråene gir nasjonale forskere tilgang til indirekte identifiserbare mikrodata (data om enkeltpersoner, men også selskaper), og registerbasert forskning er fremtredende i alle landene i Norden.

Startet opp i 2015

Høsten 2014 ble generaldirektørene i de nordiske statistikkbyråene enige om å etablere en felles samarbeidsmodell for å gi forskere tilgang til nordiske mikrodata som er samlet inn for statistiske formål. Takket være bevilgningen fra NordForsk kunne prosjektet NordMAN (The Nordic Microdata Access Network) starte opp i mai 2015.

– Vi har i de to siste årene jobbet sammen for å forenkle søknadsarbeidet for nordiske samarbeidsprosjekter, for eksempel har vi laget felles prosedyrer for hvordan forskerne kan søke om tilgang til data for nordiske prosjekter. Det gjelder blant annet juridiske avtaler for hvordan statistikkbyråene kan utveksle data med hverandre, sier Claus-Göran Hjelm, avdelingsdirektør i Statistiska centralbyrån (SCB) og prosjektleder for NordMAN, og legger til:

– I det lange løp er vår ambisjon at forskere bare trenger å fylle ut ett skjema når de vil ha tilgang til data i stedet for ett søknadsskjema for hvert land.

– På vår hjemmeside finner man nå en fullstendig guide for hvordan man går frem for å søke om tilgang i hvert enkelt nordisk land. Vi håper den vil være nyttig for forskere som lurer på fremgangsmåten. Vi arbeider også med å tilby muligheten til å gi tilgang til fellesnordiske data via det nasjonale statistikkbyrået i det landet der prosjektet koordineres.

Har tillit til hverandre

Hjelm innrømmer at det har vært en utfordrende prosess, men at alle statistikkbyråene likevel har stor tillit til hverandre.

– Etter gjentatte møter har vi alle fått lufte de bekymringer som eksisterer rundt datadeling i de ulike nordiske landene. Borgernes sikkerhet har alltid vært grunnlaget for våre diskusjoner, men ved å ha møter over tid og utveksle erfaringer har vi også kommet nærmere retningslinjer som alle parter stoler på.

Viktige variabler har ulik definisjon

En av utfordringene for NordMAN er at selv om de nordiske landene har samlet inn data om befolkningen i mange tiår, er det stor forskjell på hvordan den er kategorisert. Å utarbeide gode metadatabeskrivelser av registrenes innhold og struktur ble tidlig identifisert som et område med stort potensial for samarbeid.

– Det at det er så mange og ulike kategorier for inndelingen av data i hvert land, gjør naturlig nok vårt arbeid vanskeligere. Det er veldig utfordrende å sammenligne data når viktige variabler har ulik definisjon. Bare en kategori som «arbeidsløs» kan ha ulik betydning i statistikkbyråenes data. Vi, i statistikkbyråene, har sett på hvordan vi kan beskrive registrene våre mer likt og etter en internasjonal standard. Hvis vi i fremtiden kan tilby forskerne en bedre oversikt over nordisk metadata, vil den fantastiske forskningsinfrastrukturen som våre registre utgjør enklere kunne benyttes til å besvare nye og spennende forskningsspørsmål, forklarer han.

Kan søke etter tilgjengelige data

I tiden fremover vil NordMAN fortsette arbeidet med å gi forskere som ønsker tilgang til nordiske data en enklere arbeidsgang.

– For å møte forskernes behov har vi kommet frem til en felles nordisk metadatamodell. I tillegg håper vi å ta i bruk et nettbasert verktøy der forskerne vil kunne søke etter hvilke data som er tilgjengelige i de nordiske landene. Vi har jobbet tett med flere nordiske prosjekter og planlegger fremover å legge inn metadata i dette verktøyet, avslutter Claus-Göran Hjelm.

 

Les mer om prosjektet NordMAN

Besøk NordMAN -prosjektets nettsted

 

Tekst: Tor Martin Nilsen

Foto: Terje Heiestad

Artiklen har tidligere været publiceret i NordForsk Magasin 2017

Hva er metadata?

Informasjon som beskriver eller definerer annen data. Normalt
brukes metadata til å beskrive innholdet eller strukturen for
en bestemt datasamling med variabler. Typiske metadata
er emneord, tittel, årstall og bosted.


Hva er mikrodata?

Når det gjelder statistikk og spørreundersøkelser er mikrodata
detaljert informasjon på individnivå. For eksempel alder,
hjemme-adresse, utdanningsnivå, arbeidsstatus og mange
andre variabler.