Stor interesse for nordisk samarbeid om kliniske studier

12.02.2013
Nordic Trial Alliance arrangerte sin første konferanse 31. januar i København, og det ble en lovende start på det nye nordiske initiativet innen kliniske studier. Nordic Trial Alliance er et initiativ som har utspring fra Nordisk Ministerråds program «Bærekraftig nordisk velferd» og har som målsetning å styrke samarbeidet i Norden om kliniske multisenterstudier. NordForsk er vertskap for samarbeidet som går inn i en pilotfase på tre år.
Stor interesse for nordisk samarbeid om kliniske studier

Antallet kliniske studier har gått kraftig ned i Norden de siste årene. En stor andel av kliniske studier blir utført i andre land der dette kan gjennomføres billigere og på en langt større pasientpopulasjon enn i de enkelte nordiske land. Foruten at dette potensielt kan ha negative følger for den nordiske posisjonen innenfor medisinsk forskning, kan det føre til at pasienter i de nordiske landene ikke kan være sikre på at de får den siste og oppdaterte behandlingen. Slik trenger det ikke å være, mener prosjektleder Pierre Lafolie som også er overlege ved avdeling for medisin ved Karolinska Institutet i Stockholm:

–Norden utnytter ikke fullt ut potensialet sitt innenfor kliniske multisenterstudier. Kliniske studier krever store pasientgrupper, noe som er krevende å få til på nasjonalt nivå. Med et befolkningsunderlag på omtrent 26 millioner blir Norden en konkurransedyktig base for kliniske studier, mener Lafolie.  I Norden er det også svært høy kvalitet på biobankene og helseregistrene, man har stabile pasientpopulasjoner og regelverket er ganske likt i de forskjellige landene. I tillegg er tilliten til helsevesenet i de nordiske landene høy.

Nordic Trial Alliance ble opprettet som en respons på denne negative trenden. Hovedhensikten med initiativet er å styrke det nordiske samarbeid på området gjennom informasjonsspredning og videreutvikling av allerede eksisterende initiativ innenfor kliniske forsking samt å skape større interesse om disse studiene både hos politikere og i fagmiljøet.

Et velkomment initiativ

Pierre Lafolie NTA s.workshop jan13Behovet for et nordisk samarbeid innen kliniske studier er stort, og Nordic Trial Alliance ble sett på som et viktig første steg av de drøyt nitti deltakerne på konferansen. Hovedmålsetningen med konferansen var nettopp å undersøke interessen for et nordisk samarbeid innen kliniske multisenterstudier, og høre hva miljøet mente var viktig å prioritere i et slikt samarbeid. Etter innledende presentasjoner om Nordic Trial Alliance generelt der perspektivene både fra akademia og industrien ble formidlet, ble deltakerne delt inn i arbeidsgrupper hvor de diskuterte ulike aspekter ved et nordisk samarbeid om kliniske multisenterstudier. Arbeidsgruppene mente det var viktig raskt å komme i gang med konkrete tiltak og prosjekter. Blant annet anbefalte de at Nordic Trial Alliance raskt burde etablere en webside med relevant faglig innhold. I tillegg ble det fremhevet at Nordic Trial Alliance må bidra til en harmonisering av regelverk og søknadsprosesser i de nordiske landene, og ikke minst formidle viktigheten av å gjennomføre nordiske kliniske multisenterstudier til politikere, beslutningstagere og pasientorganisasjoner.

Workshopen la grunnlaget for et tettere samarbeid i Norden, og prosjektleder Lafolie var fornøyd med konferansen: - Vi har fått den responsen vi hadde håpet på. Vi har fått mange gode innspill. Vi vil fortsette den gode dialogen med våre interessenter, og på basis av deres innspill vil vi lage en strategi for hvordan vi skal jobbe videre innen Nordic Trial Alliance, sier Pierre Lafolie.

Tekst og foto: Marius Hagen

 

Last ned presentasjonene fra konferansen her!

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her