Svenska partier stödjer nordiskt forskningssamarbete

Svenska partier stödjer nordiskt forskningssamarbete

12.09.2014
Med anledning av det kommande svenska valet frågade vi de åtta svenska riksdagspartierna vad deras inställning till nordiskt forskningssamarbete är. De fem som har svarat är alla mycket positiva och ser en potential i att samordna forskningsinsatserna över gränserna.

Vi frågade om partiernas inställning till nordiskt forskningssamarbete och om partierna har något speciellt fokusområde vad gäller kunskapsöverföringen i Norden. Det var dessvärre inte möjligt att få svar från Centerpartiet, Kristdemokraterna eller Miljöpartiet.

 

Folkpartiet Folkpartiet

- Lite kort kan man säga att Folkpartiet självklart anser att nordiskt forskningssamarbete är viktigt. Inriktningen ska vara mot det som ger ett nordiskt mervärde. Det kan handla om stora dyra forskningsinfrastruktursatsningar som kan vara svåra för ett land att bära själv, men också smala forskningsområden där ett enskilt land har svårt att nå en kritisk massa. Tina Acketoft, Folkpartiet.

Moderaterna Moderaterna

- Moderaterna är positiva till nordisk samverkan på forskningsområdet. Vi anser att sådan forskningssamverkan kan vara ett effektivt redskap för att skapa ökad forskningskvalitet i Norden och därmed även ökad forskningskvalitet på nationell nivå och även i sin förlängning på europeisk nivå. Vi tycker dock att det är viktigt att man fokuserar på samverkan som har ett tydligt nordiskt mervärde. Forskningsinfrastruktur och registerbaserad forskning är exempel på sådana områden där vi som parti tror det kan finnas just ett sådant mervärde för samverkan. Men naturligtvis är det en fråga för universitet och högskolor, institut eller forskningsfinansiärer att avgöra när samverkan på nordisk nivå anses vara av nytta. Betty Malmberg, Moderaterna.

 

Socialdemokraterna Socialdemokraterna

- Vi ser mycket positivt på nordiskt och arktiskt forskningssamarbete. Tyvärr har svenska regeringen haft en avvisande inställning till nordiskt forskningssamarbete och bland annat lagt ned Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap som under 60 år varit en mötesplats för folkhälsovetenskaplig forskning och utbildning.

Sverige ska vara drivande inom polarforskningen och i andra frågor som rör Arktis. Samarbetet förbättrar möjligheterna för den arktiska regionen att ta del av högre utbildning och förstärker speciellt forskningen som rör klimatfrågor. Det finns även idéer om att underlätta för gemensamma forskningsanslag mellan de nordiska forskningscentra som kan vara intressant att studera vidare.

En röd tråd i allt förslag som vi lägger inom samarbetet är att vi ska använda oss av best practice så långt som det är möjligt. Ett väldigt bra område är inom utbildningsområdet där regeringen aktivt sagt nej till ökat kunskapsutbyte trotts att Sverige i de flesta mätningarna får sämst resultat i Norden. Vi vet att kunskapsutbyte gynnar hela Norden inom alla sektorer. Om Norden som region ska stå sig starkt i framtiden så krävs det att vi har ett väl utbyggt samarbete för att skapa nya jobb. 

Samarbetet mellan de nordiska länderna spänner över alla samhällsområden, och på många sätt är det nordiska samarbetet unikt vid en internationell jämförelse. Samarbete och öppenhet har gjort Norden till en välfärdsregion av världsklass. Vi är det parti som mest aktivt vill stärka samarbetet då vi vet att ett starkt samarbete är väldigt bra för Sverige. Karin Åström, Riksdagsledamot (S) och president i Nordiska rådet

 

Sverigedemokraterna Sverigedemokraterna

- NordForsk styrs av Nordiska ministerrådet och skall gynna nordisk forskning på områden där de nordiska länderna är starka, vilket vi tycker är ett utmärkt koncept. Vi är starkt positiva till nordiskt samarbete överhuvudtaget och även till ett nordiskt samarbete inom forskningen. Vi anser att mer fokus kunde läggas på nordisk forskning och något mindre på det forskningssamarbete som bedrivs inom EU, vilket är mycket omfattande. De ämnen som NordForsk fokuserar på är också mycket viktiga ämnen.

Vi har arbetat för att stärka det nordiska samarbetet överhuvudtaget, speciellt i försvarsfrågor. Tyvärr har vi inte hunnit så långt som till kunskapsöverföring. Det är absolut ett område vi skall titta på i framtiden. Vi är positiva till ett ökat samarbete inom Norden vad gäller forskning och kunskapsöverföring, inte bara den ensidiga inriktning som regeringen nu driver om ett samarbete inom EU:s ram. Carina Herrstedt, Sverigedemokraterna.

 

Vänsterpartiet Vänsterpartiet

- Det finns mycket att vinna för små länder på att samarbeta i forskningsfrågor och samarbetet framförallt inom ramen för Nordiska rådet behöver fortsätta att utvecklas. Det måste också finnas goda möjligheter för studenter att röra sig över gränserna. Trots att de svenska studiestödsreglerna för utlandsstudier kommer att ändras 2015 tas fortfarande inte hänsyn till att kostnaderna för att bo och leva är olika höga i olika länder. Detta gör det till exempel svårare att klara sig på svenskt studiemedel i Norge, där levnadskostnaderna är höga. Detta behöver förändras. Rossana Dinamarca, Vänsterpartiet.

 

 

 

 

Tekst: Linn Hoff Jensen og Ewa Preston

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her