Tillit forklarer nordisk velstand

16.02.2007
Den høye graden av tillit vi har til hverandre i Norden kan bidra til å forklare regionens høye levestandard. Det mener forfatterne av en ny dansk bok - «Social Kapital. En Introduktion». NordForsk vil gjennom to Nordic Centers of Excellence for Velferd studere den nordiske velferdsmodellen.
Samfunnsforskerne Gert Tinggaard Svendsen og Gunnar Lind Haase Svendsen mener at det finnes et hull i økonomisk teori. De fleste eksperter er enige om at menneskelig kapital, sånn som utdannelse og kunnskap, forklarer cirka halvparten av et lands økonomiske nivå. Fysisk kapital, det vil si naturressurser, forklarer en fjerdedel. Men den siste fjerdedelen av nasjoners velstand er fortsatt uforklart. Det er her betydningen av sosial kapital kommer inn, mener Svendsen og Svendsen. De har tatt utgangspunkt i danske forhold og undersøker denne usynlige kapitalformens betydning.

Forfatterne anser at det er spesielt to fordeler med begrepet sosial kapital. Det ene er at det forener innsikter fra ulike fagfelt som soiologi, økonomi og historie og antropologi, og kan føre til større samarbeid på tvers av profesjonsgrenser. Det andre er at begrepet ser ut til å utgjøre et slags «manglende ledd» i forskningen, og kan bidra til ny teori om samspillet mellom synlige og usynlige former for kapital.

Tilliten mellom mennesker, og tilliten mellom mennesker og byråkrati eller stat, er svært høy i Norden. Dette er svært lønnsomt. Denne tilliten «smører» samfunnssystemet. Og summen av utallige ordninger basert på tillit gjør at samfunnet sparer enorme kostnader, hevdes det i boken.

Flere vekststudier viser at en generell tillitsøkning på 10 prosent gir 0,5 prosent økt vekst i et land. I en undersøkelse gjort av det generelle tillitsvået i 86 land, basert på data fra World Values Surveys og SoCap-prosjektet, kommer Danmark, Norge, Sverige og Finland på de fire øverste plassene.

Disse funnene sammenfaller med konklusjonene i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråds 2005 årbok ”Norden som global vinnerregion”. Rapporten identifiserer åtte felles nordiske verdier: Tillit, likhet, lav maktdistanse, inklusjon, fleksibilitet, respekt for naturen, protestantisk arbeidsetikk og estetikk.
Åpne utlysninger Subscribe to rss feed of calls for proposals
Vi har for øyeblikket ingen åpne utlysninger
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her