To nye rapporter innenfor forskningsinfrastruktur

To nye rapporter innenfor forskningsinfrastruktur

20.04.2012
For at nordiske forskningsmiljøer skal være konkurransedyktig på den internasjonale arenaen er utviklingen av og tilgang til god forskningsinfrastruktur viktig. De to rapportene “Enhancing Nordic Research Infrastructure Cooperation” og “Evaluation of Nordsync and Nordic membership of the ESRF” belyser og legger grunnlaget for et bedre nordisk samarbeid om forskningsinfrastruktur.

Arbeidsgruppen “NORIA-net Research Infrastructures Network” (NRIN) ble etablert i 2009 med målsetning om å styrke det nordiske samarbeidet om forskningsinfrastruktur. Deres anbefalinger ble presentert i rapporten «Enhancing Nordic Research Infrastructure Cooperation”. Gruppen beskriver likheter og ulikheter i de nordiske landenes veikart for forskningsinfrastruktur, og hvilke grep som er hensiktsmessige for å styrke transnasjonalt samarbeid. Arbeidsgruppen anbefaler at initiativ som har direkte innvirkning på det nordiske infrastruktursamarbeidet blir prioritert, og at infrastruktur som allerede er godt etablert i de nordiske landene skal fungere som en plattform for et bredere nordisk samarbeid innenfor området. NRIN har identifisert satsningsområder som har stort potensiale for nordisk samarbeide bl a gjennom å scanne ESFRI* projektlister. Flere områder har blitt identifisert der Norden har muligheter til å bidra i et globalt perspektiv gjennom fremragende kompetanse og unike infrastrukturer. Noen av disse områdene er biobanker og registerforskning, biodiversitet samt eScience. Rapportens anbefalinger retter seg till såvel NordForsk, de nasjonale forskningsrådene og politiske beslutningstagare og inneholder til og med forslag på et større administrativt samarbeid hvor målsetning vil være å styrke den nordiske koordinering på den internasjonale arenaen.

NRIN initierte parallelt en evaluering av de nordiske landenes deltakelse i internasjonale forskningssamarbeid. I et pilotprosjekt til denne evalueringen rettet gruppen fokus mot det nordiske samarbeidet i NORDSYNC og European Synchrotron Radiation Facility (ESRF). Hovedmålsetningen med evalueringen var å kartlegge hvordan man kan maksimere innflytelse og kostnadseffektivitet gjennom et nordisk infrastruktursamarbeid. Hovedfunnet i rapporten “Evaluation of Nordsync and Nordic membership of the ESRF” var at ESRF har vært veldig relevant for høykompetente forskningsmiljøer, og NORDSYNC medlemskapet har ført til engasjement fra ledende forskningsmiljøer i Norden.

Du kan laste ned publikasjonene her:

NRINforside_Side_01.jpg NORDSYNCforside_Side_01.jpg

 

 

(*European Strategy Forum on Research Infrastructure,)

http://ec.europa.eu/research/infrastructures/index_en.cfm?pg=esfri

 

Kontaktperson NRIN: Troels Rasmussen (trra@fi.dk/+ 45 7231 8296)

Kontaktperson NordForsk: Maria Nilsson

Tekst: Marius Hagen

Foto: Alexander Kuzovlev/iStockphoto

Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her