Tre tunge satsningsområder for Norges Forskningsråd

08.01.2008
Forskningsrådet har plukket ut tre forskningsfelt som vil bli viet ekstra oppmerksomhet fremover. De prioriterte områdene (1) energi/klima, (2) forskningsinfrastruktur og (3) næringsrettet brukerstyrt forskning, er beskrevet i dokumentet Store satsinger 2009, som Forskningsrådet nettopp har levert fra seg.
 Tre tunge satsningsområder for Norges Forskningsråd
De identifiserte satsningsområdene er i dokumentet formulert som:
  1. Forskning på fornybar energi, miljøteknologi og klimaendringer
  2. Avansert vitenskapelig utstyr og forskningsinfrastruktur
  3. En åpen konkurransearena for næringsrettet brukerstyrt forskning

- Dette er tre områder som anses å være av særlig betydning for utviklingen av norsk forskning, samfunn og næringsliv, sier administrerende direktør Arvid Hallén.

Viktige stikkord i innspillet for øvrig er grunnforskning, internasjonaliseringstiltak, nordområdesatsingen, brukerstyrt forskning, kvalitet i forskningen og basisbevilgninger. Satsingene blir nærmere beskrevet i det endelige budsjettforslaget som oversendes departementene 1. mars 2008.

Les hele dokumentet Store satsninger 2009.

(www.forskningsradet.no)
Nyhetsbrev
Facebook