Unik nordisk studie av tarmkreft ved hjelp av felles biobankregister

HUNT Biobank/NTNU

Unik nordisk studie av tarmkreft ved hjelp av felles biobankregister

27.06.2011
Nordiske forskere innleder nå et grenseoverskridende samarbeid om forskning på tarmkreft i pilotstudien Joint Nordic Biobank Research Infrastructure. Ved å dele informasjon og infrastruktur med sine nordiske forskerkolleger i et felles biobankregister, kan forskerne øke vår kunnskap om årsakene til tarmkreft.

Tarmkreft er en av de vanligste krefttypene og et folkehelseproblem i de nordiske landene. Både gener og miljø kan være årsaker til at man utvikler denne sykdommen.  En tidlig diagnose kan bidra til å bedre pasientens prognose, og bred forskning er nødvendig for å få til dette. Hvert enkelt land i Norden har imidlertid ikke nok tilfeller av tarmkreft til at vi kan drive storskala forskning nasjonalt, men slår vi oss sammen på dette feltet, får vi en unik mulighet til å øke vår kunnskap om denne sykdommen.

BBMRI Nordic logo

De nordiske landene har vært foregangsland i utviklingen av registerbaserte biobanker. Biobanker er systematiserte samlinger av biologisk materiale med tilhørende databaser som bl.a. kan brukes i forskning.

Et stort tverrfaglig nettverk av nordiske eksperter vil nå samarbeide for å finne ut hvordan vi kan identifisere årsakene til tarmkreft på en best mulig måte. Infrastrukturen i Norden er lik nok til at biobank-basert forskning kan implementeres ikke bare på nasjonalt, men også på nordisk nivå i stor skala.

I dette prosjektet vil forskerne skape en felles nordisk database med standardisert informasjon. En nordisk studiepopulasjon skal identifiseres, og ved å analysere prøver fra biobanken og sammenligne med de nasjonale kreftregistrene og materiale fra spørreundersøkelser vil forskerne prøve å finne ut hvilke faktorene i miljø og gener som forårsaker tarmkreft.

Det nordiske biobankinitiativet BBRMI Nordic (BioBanking and Molecular Research Infrastructure) er et samarbeid mellom nasjonale nettverk av biobanker i de nordiske landene. Her deltar BBMRI.se i Sverige, BBMRI.fi i Finland, BBMRI.no i Norge, Biobank Danmark og forskere fra Island med mål om å oppnå felles resultater og styrke forskningen. Nettverket ønsker også å bidra med nordisk ekspertise i utviklingen av det europeiske biobanksamarbeidet i BBMRI.eu.

- Den unike forskningsinfrastrukturen i Norden kan bare utnyttes fullt ut om vi kan etablere en storskala arbeidsmåte, der den beste forskningsekspertisen og biobankinfrastrukturen i de Nordiske landene samarbeider i felles, tverrvitenskapelige prosjekter, sier prosjektleder og direktør for BBMRI.se Joakim Dillner.

Får man til en slik felles standard og harmonisering på tvers av de nordiske landene, vil det kunne komme alle innenfor biobankforskningen til gode i tiden som kommer.

- NordForsk støtter de første fasene i dette unike samarbeidsprosjektet som et ledd i vår strategi om å styrke nordisk samarbeid innen forskningsinfrastruktur, sier Gunnel Gustafsson, direktør i NordForsk. – Dersom man oppnår gode resultater ved å samarbeide på denne måten, vil de samme prinsippene også kunne brukes systematisk for en rekke sykdomsstudier i større skala på nordisk nivå. Dette prosjektet kan bidra til å sette en ny internasjonal standard for hvordan vi kan samarbeide innenfor storskala biobank-basert forskning på best mulig måte.

Pilotprosjektet starter høsten 2011.

Lenker:

Hva er en biobank?

BBMRI Nordic

BBMRI.se

BBMRI.fi

BBMRI.eu

Kontaktpersoner:

 

Tekst: Lisa H. Ekli
Foto: HUNT Biobank/NTNU

 

Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her