Vellykket pilotprogram for nordiske forskerskoler

20.11.2007
Pilotprogrammet Nordiske forskerskoler innen humaniora og samfunnsvitenskap 2004–08 er allerede en stor suksess. Dette er konklusjonen etter en midtveisevaluering foretatt av et eksternt internasjonalt ekspertpanel i 2007.
 Vellykket pilotprogram for nordiske forskerskoler
NorFa (nå NordForsk) lanserte det femårige pilotprogrammet for nordiske forskerskoler i 2003. Fem forskerskoler ble valgt ut og, disse startet opp i 2004. Midtveisevalueringen av programmet har bestått av tre trinn: en egen-evaluering av forskerskolene, et todagers ekspertpanel-møte og en skriftlig panelrapport.

Suksesskriterier
Panelrapporten konkluderer med at resultatene forskerskolene har oppnådd, er enorme sett i forhold til de forholdsvis beskjedne midlene de har hatt til rådighet. Gjennom nordisk toppfinansiering har programmet for nordiske forskerskoler styrket både volumet og kvaliteten på forskerskoleutdanningen innenfor de aktuelle fagområdene. Noen av forskerskolene valgte å åpne lokale kurs for deltagere fra hele Norden og satset på et breddeperspektiv; mens andre benyttet det nordiske initiativet til å skreddersy nye, spesialiserte kurs, som ellers ikke kunne vært avholdt fordi det ikke finnes forskerstudenter nok innenfor det spesialiserte fagfeltet på nasjonalt nivå.

Midtveisevalueringen identifiserer flere sentrale suksesskriterier for slike nordiske (eller lignende nettverk av) forskerskoler. For eksempel er det viktig for organiseringen av skolene at de har sterk og god ledelse ved en direktør, de må ha et effektivt og aktivt styre og tilstrekkelig sekeretariat-støtte fra det akademiske personalet. Studentenes veiledere bør også involveres dypt og konkret i forskerskoleaktivitetene. Forskerskoleaktivitetene bør også omfatte veilederaktiviteter. Full uttelling for det samarbeidet og de viktige nettverk som bygges gjennom nordiske forskerskoler, får man kun hvis programmet også omfatter gode modeller for videre, fremtidig samarbeid. Krav om utvikling av såkalte exit-strategier bør inngå fra starten av, og modellene bør utvikles underveis, innenfor selve prosjektperioden.

Nordisk identitet og internasjonal synlighet
Svært gode muligheter for utvikling av nettverk, både formelle og uformelle, regnes som de nordiske forskerskolenes fremste fortrinn, i følge evalueringen. Viktigheten av dette blir sterkt understreket. Videre har alle skolene har lagt seg på en bred internasjonal profil når de har invitert gjesteforelesere, og flere av dem fremstår som gode eksempler på sterk nordisk identitet og god internasjonal synlighet.
Events
Kommende hendelser…
Nyhetsbrev

Hold deg oppdatert på nyheter om våre aktiviteter og utlysninger gjennom vårt nyhetsbrev på e-post.

Abonnér her