Organisasjon

Direktør

NordForsks direktør er Arne Flåøyen.

Arne Flåøyen

Kontaktinformasjon

Telefon: +47 48224286 
E-mail: 

Styre

NordForsks styre utnevnes av Nordisk ministerråd og har det overordnede ansvaret for NordForsks virksomhet. Styret er ansvarlig for organisasjonens strategi og implementering av denne, samt økonomi og personalpolitikk, innenfor rammene satt av Nordisk ministerråd.

NordForsks styre består av representanter for de største nasjonale forskningsråd i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samt en representant for Nordisk universitetssamarbeid (NUS). I tillegg kommer observatører fra Færøyene, Grønland, Åland og Nordisk ministerråd. 

Vervet som styreleder går på omgang mellom styremedlemmene. 

Forskningsråd/Forskningsfinansierande organ

Kristin Danielsen - styreleder
Internasjonal direktør, Norges forskningsråd
Postboks 564, 1327 Lysaker, Norge
Tlf: +47 92 02 82 29
E-post: kd@forskningsradet.no
Web: www.forskningsradet.no

Eva Björck - nestleder
Huvudsekreterare för Vetenskapsrådets utbildningsvetenskapliga kommitté
Box 1035, SE-101 38 Stockholm, Sverige
Tlf: +46 (8) 546 44 003
E-post: Web: www.vr.se 

Riitta Maijala
Överdirektör, forskning. Finlands akademi
Hagnäskajen 6, PB 131, 00531 Helsingfors
+358 295 335 000
E-post:
Web: www.aka.fi

Ragnhildur Helgadóttir
Dekanus, Reykjavik University 
Menntavegi 1 IS-101 Reykjavík, Island
Tlf: +354 5996282
E-post:
Web: www.ru.is

Gitte Agerhus
Kontorchef, Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Kontoret for Globalt Samarbejde om Forskning og Uddannelse
Bredgade 40,1260 København, Danmark
Tlf: +45 7231 8250
E-post: gha@fi.dk
Web: www.fi.dk

NUS

Vidar Leif Haanes
Rektor, Det teologiske menighetsfakultet
Gydas vei 4, Postboks 5144 Majorstuen, 0302 Oslo, Norge
Tlf: +47 22 59 05 40
E-post:
Web: mf.no 

Observatörer

Färøyene

Annika Sølvará
Direktør, Granskingarrád Føroya/The Faroese Research Council
Bryggjubakki 12, Postbox 259, 110 Torshàvn, Færøyene
Tlf: +298-567800
E-post: annika@gransking.fo
Web: www.gransking.fo

Grønland

Josephine Nymand
Formann, Grønlands Forskningsråd
Boks 1029, 3900 Nuuk, Grønland
Tlf: +299 361234
E-post:
Web: www.forskningsraadet.gl

Åland

Jonas Waller
Rektor, Högskolan på Åland
Neptunigatan 17, 22111 Mariehamn, Åland
Tlf: +358 457 345 3981
E-post:
Web: www.ha.ax

Nordisk ministerråd

Anders Geertsen
Avdelningschef, Avdelingen for kunnskap og velferd, Nordisk ministerråd
Ved Stranden 18, DK-1255 København, Danmark
Tlf: +45 33 96 02 00
E-post: ange@norden.org
Web: www.norden.org

Styringsdokumenter

NordForsks vedtekter (stadgar)

Vedtektene er bestemt av Nordisk ministerråd og setter rammene for NordForsks aktiviteter.

Strategi

NordForsks strategi for perioden 2015-2018.

Open Access-mandat

Nordisk ministerråds mandat for fri tilgang til publikasjoner.

NordForsks kjønnspolitikk (gender policy)

Målet med dette policydokumentet er å synliggjøre hvordan bevissthet omkring likestilling forbedrer kvaliteten på nordisk forskning og forskningssamarbeid. Både kjønnsbalansen blant forskere og et likestillingsperspektiv innenfor forskningstemaer vil kunne bidra til å øke kvaliteten på forskning og påvirke sentrale politiske beslutninger.

NordForsks policy om Open Access

NordForsk følger Science Europe sine prinsipper for Open Access til forskningspublikasjoner.

Guidelines on Impartiality

Disse retningslinjene skal sikre at NordForsks ansatte, eksperter, og medlemmer av institusjonens styrende og rådgivende organer er upartiske og ses på som upartiske. I tillegg skal retningslinjene hjelpe til å sørge for tillit til NordForsks avgjørelser.