Styringsdokumenter

NordForsks vedtekter (stadgar)

Vedtektene er bestemt av Nordisk ministerråd og setter rammene for NordForsks aktiviteter.

Strategi

NordForsks strategi for perioden 2019-2022.

Open Access-mandat

Nordisk ministerråds mandat for fri tilgang til publikasjoner.

NordForsks kjønnspolitikk (gender policy)

Målet med dette policydokumentet er å synliggjøre hvordan bevissthet omkring likestilling forbedrer kvaliteten på nordisk forskning og forskningssamarbeid. Både kjønnsbalansen blant forskere og et likestillingsperspektiv innenfor forskningstemaer vil kunne bidra til å øke kvaliteten på forskning og påvirke sentrale politiske beslutninger.

NordForsks policy om Open Access

NordForsk følger Science Europe sine prinsipper for Open Access til forskningspublikasjoner.

Guidelines on Impartiality

Disse retningslinjene skal sikre at NordForsks ansatte, eksperter, og medlemmer av institusjonens styrende og rådgivende organer er upartiske og ses på som upartiske. I tillegg skal retningslinjene hjelpe til å sørge for tillit til NordForsks avgjørelser.