Et nordisk forskningsprogram blir til

Størstedelen av NordForsks virksomhet organiseres gjennom programmer for forsknings- og forskningsinfrastruktursamarbeid. Her kan du lese om hvordan våre programmer blir til og gjennomføres.

Merverdi

NordForsk har i sitt hovedmål at organisasjonen skal fasilitere nordisk forskningssamarbeid bygd på vitenskapelig kvalitet, effektivitet og tillit. Videre forventes det at samarbeidet skal bidra til å skape nordisk merverdi.

De nordiske landene er små hver for seg, men i felles program og prosjekter jobber forskere i større grupper, noe som kan gi bedre forskningsresultater basert på bredere grunnlag, og bidra til at varige nettverk og forskningsmiljøer dannes.

Først identifiseres tema som er viktig og nyttig for arbeid på nordisk nivå, og der NordForsk kan bidra med koordinering. Utgangspunkt for tema kan komme fra politiske miljøer og beslutninger, eller fra ulike forsknings- eller samfunnsaktører som kommer med innspill til områder der det er behov for mer kunnskap.

Les mer om den nordiske merverdi

Open Invitation

De nationella forskningsfinansiärerna föreslår nya forskningsprogram via Open Invitation. De gemensamma initiativen administreras av NordForsk men styrs i stor grad av de nationella forskningsfinansiärerna som är medlemmar i de beslutsfattande organen.

Läs mer om Open Invitation

Finansiering

NordForsks styre beslutter eventuell oppstart av forhandlinger med de nasjonale finansieringsinstitusjonene i de fem landene. I denne prosessen kartlegges det mer konkret hva programmet skal handle om, og hvem som vil være med på finansieringen. Minst tre land må delta for at programmet skal bli noe av. NordForsk legger også midler i programmet, og ofte bidrar også andre organisasjoner under Nordisk ministerråd. Programmet må ha et visst volum, slik at det blir lønnsomt å starte opp og administrere det. Pengene betales inn til NordForsk som administrerer hele budsjettet, vanligvis i form av en såkalt real common pot.

Når NordForsk og deltakerlandene har kommet fram til en avtale, nedsettes en programkomité med medlemmer fra alle organisasjonene som er med på å finansiere programmet. Komitéen består i løpet av hele programperioden og skal hjelpe NordForsk med å utforme og gjennomføre programmet og innholdet, samt følge opp aktivitetene. Dette er viktig for å sikre god forankring i nasjonale prioriteringer og godt samspill med nasjonale satsinger.

Utlysning

Midler i nordiske forskningsprogram utlyses alltid gjennom åpne utlysninger, slik at alle relevante forskere får mulighet til å søke. Det skal normalt være forskere fra minst tre nordiske land i prosjektsøknader. Søknadene blir evaluert av eksperter på området (fagfellevurdering). Deretter setter programkomitéen opp et forslag med de beste søknadene, som til sammen kan oppfylle programmets målsetninger, og NordForsks styre bevilger penger til prosjektene.

Forskningen realiseres

Normalt pågår et nordisk forskningsprogram i minimum fem år. Prosjektene jobber både hver for seg og sammen for å skape ny kunnskap. Samtidig skapes nye samarbeid og nettverk mellom forskere i Norden, som kan føre til ytterligere resultater på lang sikt. I programmene utdannes nye forskere som får tilgang til hele Norden som utdannings- og arbeidsområde.

Resultater

Resultater av nordiske forskningsprogram er ny kunnskap og spredning av ny kunnskap, nye metoder, verktøy og forskningsinfrastruktur inklusive databaser og registre. Nye samarbeid mellom forskere og forskningsmiljøer på tvers av landegrensene kommer i gang. Resultater, innovasjoner og anvendelse av ny kunnskap kommer samfunnet i den nordiske regionen til gode.

Relatert innhold
Programmer og prosjekter